Dr hab. Mirosław Jankowiak

Zaměření vědecké činnosti
  • polština v oblasti severních regionů 
  • běloruština
  • východoslovanská dialektologie
  • historie běloruštiny
  • balto-slovanské jazykové pomezí
  • Bělorusové v pobaltských zemích a Kaliningradské oblasti
  • Poláci na území bývalého SSSR (jazyk, historie, národní identita)
  • jazyk Bělorusů v Československu meziválečného období a dnes
portrét

Současné projekty

Výzkum běloruských nářečí na bělorusko-baltském a bělorusko-západoslovanském pomezí

Běloruský tisk v meziválečném Československu

Běloruská nářečí v Lotyšsku jako příklad lexikálního dědictví balto-slovanského pomezí

Stručný profesní životopis

březen 2023: habilitace na Toruňské univerzitě (dr hab.)

od roku 2023: Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

2018 – 2022: Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.

2003 – 2008: Polská akademie věd, Ústav slovanských studií, doktor humanitních věd se zaměřením na jazykovědu

2002 – 2004: Varšavská univerzita, Studia východní Evropy a střední Asie, Specializace: Východní Evropa, kulturologie, absolutorium

1998 – 2003: Varšavská univerzita, Polská filologie, bakalářské studium jazykovědy

1998 – 2003: Varšavská univerzita, Ústav aplikované lingvistiky a východoslovanské filologie, Katedra běloruské filologie, magisterské studium jazykovědy

Ocenění

2019: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 90. výročí NANB za výzkum běloruských nářečí v Lotyšsku

2013: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 80. výročí NANB za popularizaci historie a dialektologie běloruštiny mezi studenty

Bibliografie

Monografie a slovníky

M. Jankowiak, K. Kascian (eds.), In the Shadow of Others. Belarusian-Latvian Relations from the Past to Nowadays, Praha 2022: Slovanský ústav AV ČR, 592 s.

Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí, Praha 2022: Slovanský ústav AV ČR, 624 s.

Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů, Praha 2018: Slovanský ústav AV ČR, 468 s.

Słownik Mówionej Polszczyzny Północnokresowej, I. Grek-Pabis (red.), M. Jankowiak, M. Ostrówka, Warszawa 2017, 1446 s. [preprint].

(red.) В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Беларуска-польскія культурна- моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, 428 s.

N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, 308 s.

Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, vyd. I: Беласток-Вільня 2012, С. 288, vyd. II: Смаленск 2015, 288 c. [Překlad z polštiny].

Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, 248 s.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích (vybrané)

Współczesne gwary białoruskie na Litwie (rejon wileński), Slavistica Vilnensis 66(1), Vilnius 2021, s. 85 – 101.

Współczesne gwary białoruskie na Litwie (rejon solecznicki), Slavistica Vilnensis 66(2), Vilnius 2020, s. 83 – 97.

Belarusian language and dialects in Latvia: history, present day, perspectives, Linguistica Lettica 28, Rīga 2020, s. 94 – 117.

Cekanne – dzekanne, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1 – 8.

Akan’e – jakan’e, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1 – 16.

Cokan’e, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1 – 8.

Belarusian, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1 – 15.

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część II, LingVaria XIV, Kraków 2019, Nr 2(28), s. 135 – 144.

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część I, LingVaria XIV/​2019, 1/​27, Kraków 2019, s. 149 – 164.

Leksyka polskiego pochodzenia w gwarach białoruskich na Litwie, Acta Albaruthenica 19/​2019, Warszawa, s. 241 – 250.

The vocabulary of the Belarusian dialects as an example of the language contacts on the Baltic-Slavic borderland (project concept), Linguistica Lettica 25, Rīga 2018, s. 138 – 153.

Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański), Slavistica Vilnensis 61, 2016, s. 81 – 105.

Leksyka gwar południowej Pskowszczyzny pochodzenia bałtyckiego (rejony siebieski i newelski), Acta Baltico-Slavica 40, 2016, s. 74 – 92.

Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 50, 2016, s. 140 – 167.

Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski, Slavia 84, 2015, 2, s. 213 – 231.

Belarusian Dialects in Latvian Latgale – Transitional or Mixed? In: Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North, Northwest Russian and Belarusian Dialects, Slavica Bergensia 12, 2014, p. 37 – 65.

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii, Slavia 82, 2013, 3, s. 315 – 322.