doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D. — odborný profil


doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.

E-mail: zelenkova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 266

Zaměření vědecké činnosti

dějiny slavistiky, literární věda a literárněvědná komparatistika, česko-slovenské literární vztahy, dějiny česko-slovenské folkloristiky, výzkum žánrů populární literatury (komiks)

Projekty

hlavní řešitel projektu GA AV ČR IAA 900920702 (2007–2009) Vzájemnost a nevzájemnost. Sondy do česko-slovenských literárních vztahů

spoluřešitel projektu GA AV ČR 405/00/1648 (2000–2002) – Slavica v české řeči. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890 II.

spoluřešitel projektu GA AV ČR IAA9092201 (2002–2004) – Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje 1918–1989

spoluřešitel výzkumné úlohy IX-8-6/03-1 Teoreticko-pragmatické otázky recepcie a interpretácie umeleckého diela v spoločenskej komunikácii a estetické vzdelanie (1986–1990), Ústav jazykovej a literárnej komunikácie PF v Nitře

spoluřešitel mezinárodního projektu MEBO9111 (2014–2015) Slovinské a české národní obrození 1780–1848): role kulturního projektování, nadnárodního kulturního transferu a společenská síť (Slovinsko – ČR)

spoluřešitel mezinárodního projektu KONTAKT (2008–2009) The Comparative Vision of Slovene and Czech Literary Situation in Central European Context (Slovinsko – ČR)

participace na projektu GA ČR 405/01/1270 (2003–2004) Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech

participace na mezinárodním projektu Poets and Cultural Saints of Europe, součást projektu SPIN (Study Platform on Interlocking Nationalis), ZRC SAZU, Ljubljana

participace na projektu Vega 1/0629/17 Etnické stereotypy v literatúre krajín V4 (2017–2019)

Současné projekty

zodpovědný řešitel Strategie AV21 program Paměť v digitálním věku 2019 – Digitalizace, analýza a zveřejnění zápisů folklorní prózy z Moravy (sběr studentů FF Masarykovy univerzity v Brně v letech 1929–1933 pod vedením prof. F. Wollmana) (2019–2021). Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

spoluřešitel projektu APVV – 19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (2020–2024)

Redakční činnost

výkonná redaktorka časopisu Slavica litteraria (od 2014)

členka vědeckého a recenzního výboru časopisu Lingua viva (od 2015)

členka redakční rady časopisu Scientio et Eruditio, oblasť filológia (od 2018)

členka redakční rady časopisu Stredoeurópske pohľady (od 2019)

členka vědecké rady vydavatelství ASPA (2015)

Členství v komisích

členka PS Akreditační komise SR pro OV 2 – Humanitní vědy (2012–2019)

členka týmu posuzovatelů – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (od 2020)

členka oborové komise studijního programu III. stupně Teória jazykového a literárneho vzdelávania na PdF TU v Trnavě (od 2019)

členka oborové komise a školitelka pro studijní program III. stupně Stredoeurópske areálové štúdiá (študijný odbor 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry) na FSŠ UKF v Nitře (od 2019)

členka oborové komise a školitelka pro studijní program III. stupně Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev (študijný odbor 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr) na FF UKF v Nitře (2013–2015)

školitelka pro studijní program III. stupně Teorie a dějiny slovanských literatur na FF MU v Brně (2015–2021)

členka oborové komise pro studijní program III. stupně Komparatívna literatúra (študijný odbor 2.1.23 Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr) na PdF TU v Trnavě (od 2020)

členka oborové komise pro studijní program III. stupně Slovanské literatury, FF MU v Brně (od 2021)

Jiná činnost

členka odborovej komisie pre študijný program III. st. Slovanské literatury (od 2021)

Pedagogická činnost

od 1998 – Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stručný vědecký životopis

1982–1987 – studium na PF v Nitře

1987–1991 – PF v Nitře (Katedra slovenskej literatúry, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)

1991–1997 – PF UJEP v Ústí nad Labem (Katedra bohemistiky)

od 1997 – Slovanský ústav AV ČR v. v. i., Praha

od 1998 – Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU v Brně (externě i interně)

Ph.D. – 1999, FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Filologie – teorie a dějiny slovanských literatur

Doc. – 2009, FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějiny konkrétních literatur – slovanské literatury


Bibliografie

Monografie

Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935). Praha: Slovanský ústav – Euroslavica, 2006. 138 s. ISBN (SLÚ) 80-86420-24-8, ISBN (Euroslavica) 80-85494-77-9.

Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR – Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2009. 378 s. ISBN (SLÚ) 978-80-86420-34-9, ISBN (FF UKF) 978-80-8094-648-7.

Žilka, Tibor – Zelenková, Anna – Benyovszky, Krisztián: Stereotypes and Myths. Intertextuality in Central European Imagological Reflections. Berlin: Peter Lang, 2022. 165 s. ISBN 978-3-631-87448-6.

Kritická edice

Veci na dne duše (A ešte letiace tiene; Vajanský). Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho. Pripravila Anna Zelenková. Martin: Matica slovenská Martin – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 2012. 173 s. ISBN (SR) 978-80-8128-041-2, ISBN (ČR) 978-80-86420-46-2.

Spoluautorství

Jiří Bečka a kol.: Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. Pod vedením Jiřího Bečky Z. Koutenská, K. Skwarska, J. Taušová, A. Vachoušková, A. Zelenková. Praha: Slovanský ústav, 2003.

Svatava Urbanová a kol.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století (Reflexe české tvorby a recepce). Ostrava: Filozofická fakulta OU – Votobia, 2004.

Edice

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I–II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2006. I. 76 s.; II. 155 s.

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. I. 112 s.; II. 248 s.

Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I–II. Eds. H. Hlôšková – I. Pospíšil – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Česká asociace slavistů, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2012. I. 265 s.; II. 87 s.

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2005. 363 s.

Třináct let po. Trinásť rokov po. Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2006. 377 s.

Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV. Eds. I. Pospíšil – A. Zelenková. Brno: Tribun EU, 2011. 240 s.

Postmodernismus: smysl, funkce a výklad (jazyk – literatura – kultura – politika). Brněnské texty k slovakistice XV. Eds. I. Pospíšil – J. Šaur – A. Zelenková. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s.

Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Eds. I. Pospíšil – A. Zelenková. Brno: Tribun EU, 2013. 212 s.

Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). Eds. I. Pospíšil – A. Zelenková. Brno: Tribun EU, 2014. 258 s.

Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková. Brno: Galium, 2015. 507 s.

Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Eds. I. Pospíšil – A. Zelenková. Brno: Česká asociace slavistů – Galium, 2015. 213 s.

Bibliografie

Frank Wollman (1888–1969). Personálna a predmetová bibliografia. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Bratislava – Brno, 2006. s. 19–76.

Výběrová bibliografie Matiji Murka. Slavia 72, 2003, č. 1, s. 123–148 (spoluautor J. Bečka).

Výberová bibliografia knižných slovacík v českých vydavateľstvách 1900–1950. In: Slovensko mimo Slovensko. Slovensko mimo Slovenska. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008, s. 175–241.

Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990–1995). In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2005, s. 315–360 (spoluautor J. Bečka).

Výberová bibliografia literárnych slovacík v českom prostredí 1990–1995. Třináct let po. Trinásť rokov po. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2005, s. 315–373.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích (výběr)

The intertextual aspect of the Faustian theme in 19th-century Slovak and Czech literature: Jonáš Záborský, Šebestián Hněvkovský, and the categories of „national“ vs. „world“. World Literature Studies 12, 2020, č. 4, s. 45–58.

Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť. Theatralia 24, 2021, č. 1, s. 240–254.

P. O. Hviezdoslav a májové oslavy 1918 v Prahe (Česko-slovenská cesta ku kanonizácii cultural saints). Slovenská literatúra 68, 2021, č. 6, s. 643–659.

Hry Franka Wollmana na scéne Slovenského národného divadla v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Slovenské divadlo 68, 2020, č. 4, s. 297–309.

Štefan Krčmeri i slovackaja teorija sticha v češsko-slovackom kontekste XX veka. Slavjanovedenie (Moskva) 2008, č. 5, s. 62–70.

Frank Wollman v kontextu strukturální teorie a terénních výzkumů slovesného folklóru (Příspěvek k nálezu tzv. wollmanovského moravského sběru). Český lid 104, 2017, č. 4, s. 493–509.

Unknown Hungarian First Fruits of the Slovak Poet Pavol Országh Hviezdoslav (A Contribution to the Slovak-Hungarian Bi-literary Stance). Neohelicon (Budapest) 44, 2017, s. 469–485 (spoluautor J. Gbúr).

On the Imagological Reflection of the Tinker Topos in the Librettos of J. K. Chmelenský and K. Želenský. (Image of the „Neighbour“ in the 19th century´s Czecho-Slovak Cultural Relations). Porównania (Poznań) 19, 2016, s. 32–40.

Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost. Primerjalna književnost (Ljubljana) 38, 2015, č. 1. s. 145–153.

Wollmanova dráma Fridland. Ideologické polemiky o dramatickom stvárnení valdštejnskej tematiky. Časopis Matice moravské 135, 2016, č. 2, s. 315-333.

Studia Wschód-Zachód w kontekście wspólczesnej komparatystyki. Porównania (Poznań) 6, 2009, s. 39-46.

Na margo česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (klady a zápory). In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Brno: Česká asociace slavistů – Tribun EU, 2010, s. 101–112.

K interpretácii vzťahov medzi Východom a Západom v diele Ľudovíta Štúra v 50. rokoch 19. storočia. Slavia 80, 2011, č. 1, s. 21-35.

K dejinám českej a stredoeurópskej slavistiky na konci 19. storočia (J. Polívka a M. Murko). In: Die slavischen Grenzen Mitteleuropas. Festschrift für Sergio Bonazza. Die Welt der Slaven. München: Verlag Otto Sagner, 2008, s. 189–198.

Štúdium vzťahu Východ – Západ v kontexte porovnávacej literárnej vedy. Príspevok F. Wollmana do diskusie. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte. Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. Praha – Dresden: Slovanský ústav – Neisse Verlag, 2009, s. 109–132

Komparativistika in literarna zgodovina v korespondenci dveh slovanskih filologov (Matija Murko in Frank Wollman). Primerjalna književnost (Ljubljana) 35, 2012, č. 3, s. 193–207.

Slovacko-češskaja vzaimnosť i nevzaimnosť (K metodologii izučenija slovacko-češskych otnošenij). In: Česká slavistika 2008. Brno – Praha: Česká asociace slavistů, 2008, s. 351–371.

Henrich Bartek v diskusii o slovenskej prozódii. Slovenská reč 72, 2007, č. 3, s. 182–190.

Comics jako intersémiotický žánr. Sborník prací FF brněnské university. Masarykova universita v Brně. D 42, 1995, s. 95–102.

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po r. 1945 (se zřetelem k žánru komiks). Slavia 67, 1998, č. 1–2, s. 233–239. (Pretlačené in: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů. Krakov 1998. Praha: Euroslavica, 1998, s. 233–239.)


12. 4. 2023