PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c. — odborný profil


PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c.

E-mail: vladimir.vavrinek(at)seznam.cz

Zaměření vědecké činnosti

byzantologie
- byzantsko-slovanské vztahy

Současné projekty

Příprava sborníku ‘Francis Dvorník – Scholar and His Work’

Pedagogická činnost

1992–2005: externí přednášející na Filosofické fakultě University Karlovy – výběrové přednášky z dějin Byzance a byzantsko-slovanských vztahů

1994–2011: externí přednášející v Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – obor: Dějiny Byzance

1994–1998: Recurrent Visiting Professor Central European University, Budapest (Department of Medieval Studies) (každoročně jeden trimestr)

Členství ve vědeckých radách a komisích

1970–2000: redaktor a od roku 1990 vedoucí redaktor mezinárodního časopisu Byzantinoslavica

1990: zvolen Honorary Member of the Medieval Study Group of the London School of Slavonic and East European Studies

1990–2010: předseda Českého národního byzantologického komitétu (ČNBK) a z titulu této funkce i člen komitétu Mezinárodní asociace byzantských studií; v lednu 2011 zvolen doživotním čestným členem ČNBK

1990–2003: člen Českého komitétu slavistů

1991–1996: předseda Českého balkanistického komitétu

1998–2007: člen Vědecké rady Slovanské knihovny v Praze

2000–2008: člen Českého komitétu pro střední a východní Evropu

Stručný vědecký životopis

1949–1953: Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze, obor historie – klasická filologie

1956–1959: Historický ústav ČSAV, vědecká aspirantura, obor byzantologie

1959–1966: Historický ústav ČSAV, vědecký pracovník v oddělení středověkých dějin

1966–1969: Ústav dějin východní Evropy ČSAV, vědecký pracovník v oddělení byzantologie

1970–1992: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, vědecký pracovník

1992–2007: Slovanský ústav AV ČR: 1992–1998: vedoucí vědecký pracovník, v letech
1998–2007: ředitel ústavu

2007: emeritní vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR

Působení v zahraničí

1966/67 – Visiting Fellow in Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Washington DC

1977 – Odborná stáž v Londýně a Birminghamu na pozvání Great Britain–East Europe Centre

1983 – Studijní pobyt v SRN s přednáškami v Mnichově, Mohuči, Münsteru a Trevíru (na pozvání od Deutscher Akademischer Austauschdienst)

1984 – Visiting Fellow in Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington DC

1988 – Studijní pobyt v Institut für Byzantinistik der Universität Wien

1994 – Studijní pobyt ve Spojeném království na pozvání Britské akademie věd s přednáškami na universitách v Cambridge, Birminghamu, Edinburghu, St. Andrews a Belfastu

Pozvání k přednáškám na universitách a akademických ústavech v USA (Harvard University, Ashville, N.C.), Německu (Berlin, Köln, München, Mainz, Münster, Trier, Würzburg, Ellwangen, Bamberg), Rakousku (Vídeň), Francie (Paříž – Institut des études slaves), Belgii (Leuven, Gent), Holandsku (Amsterdam), Norsku (Bergen), Řecku (Thessaloniki, Ioannina, Rethymno), Španělsku (Granada), Polsku (Kraków, Lódź), Maďarsku (Budapest, Szeged), Bulharsku (Sofia, Šumen), Chorvatsku (Zagreb), Srbsku (Bělehrad), Rusku (Moskva, Sankt Peterburg)

Organizace mezinárodních konferencí a symposií

1977 Liblice – Byzanz auf dem Höhepunkt seiner Macht

1982 Praha – From Late Antiquity to Early Byzantium

1990 Bechyně – Byzantium and Its Neighbours from the mid-9th till the 12th Centuries

1995 Praha – Symposium Kondakovianum

2003 Praha – Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum

2010 Praha – Ekphrasis. La representation des monuments dans les literatures Byzantine et byzantino-slaves (společně s prof. Paolo Odorico, Paris)

2015 Praha – Francis Dvorník – Scholar and His Work

Ocenění

1995 – STEFANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annumsexagesimum quintum dedicata (= Byzantinoslavica LVI, 1–3), 784+LXIV stran

2005 – Čestná medaile Univerzity Konstantina Preslavského v Šumenu (Bulharsko) za zásluhy v oboru byzantologie a cyrilometodějských studií

2006 – Oborová medaile Josefa Dobrovského udělená Akademickou radou AV ČR

2006 – Medaile Josefa Hlávky udělená Nadací Josefa, Zdenky a Marie Hlávkových za vědecké dílo v oboru byzantologie

2011 – Akademická hodnost doctor honoris causa udělená Universitou Episkopa Konstantina Preslavského v Šumenu (Bulharsko) za vědecký přínos k cyrilometodějským studiím

2012 – Čestné uznání ministra kultury Bulharské republiky za zásluhy o studium a propagaci bulharistiky

2013 – Stříbrná cyrilometodějská medaile udělená kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým za obětavou práci a osobní nasazení při přípravě oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

2014 – Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad udělená za dlouholetou spolupráci s přihlédnutím ke knize Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem


Bibliografie

Monografie

La révolte d´Aristonicos (= Rozpravy ČSAV, ser. SV 67/2), Praha 1957

Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje (= Rozpravy ČSAV, ser. SV 73/7), Praha 1963

Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha 1963

Alexandr Veliký, Praha 1967

Dějiny Byzance, Praha 1992, 19942 (společně s dalšími autory)

Illustrated Czech History – vol. I: The Slavic Settlement of the Czech Lands and the Great Moravian Empire, Beograd – Praha 1995 (společně s J. Slámou).

Dějiny Řecka, Praha 1998 (společně s dalšími autory)

Řecko (Greece), Prague 2002 (společně s dalšími autory)

Encyklopedie Byzance, Praha 2011

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha 2013

Edice pramenů

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus II: Archivum capituli ecclesiae Wissegradensis, Prague 1968

Redakce konferenčních sborníků

Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.–11. Jahrhundert, Praha 1978, 484 str.

Antické tradice na Velké Moravě, (= Listy filologické 101/3), Praha 1978.

From Late Antiquity to Early Byzantium. Proceedings of the Byzantinological Symposium within the 16th Eirene Conference, Praha 1985, 256 str.

Byzantium and its Neighbours from the mid-9th till the 12th Centuries (= Byzantinoslavica 54, fasc. 1) Praha 1993, 243 str.

Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe. Proceedings of the International Workshop, Prague 11th – 12th November 1998, Praha 2000, 84 str.

Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003, Praha 2005, 536 + 147 pp. (vydal společně s Hanou Gladkovou a Karolinou Skwarskou)

Ekphrasis. La representation des monuments dans les literatures Byzantine et byzantino-slaves. Réalites et imaginaries (= Byzantinoslavica 69, fasc. 3 – supplementum) Prague 2011, 278 pp. (spoluredaktoři Paolo Odorico a Vlastimil Drbal)

Účast na kolektivních příručkách

Bibliographie de la byzantinologie tchécoslovaque, vols. I–II, ed. A. Dostál, Praha 1966, 367 str.

Slovník spisovatelů – Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura, ed. Bořivoj Borecký a Růžena Dostálová, Praha 1975, 670 str.

Česká slavistika. Osoby a instituce, sestavily Z. Rachůnková a M. Řeháková, úvodní studii napsal V. Vavřínek, Praha 1999, 375 str. (= Edice Slovanské knihovny v Praze).

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

K otázce počátků christianizace Velké Moravy, Listy filologické 82 (1959), s. 217–224.

Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje a panegyriky Řehoře z Nazianzu, Listy filologické 85 (1962), s. 96–112.

Die Christianisierung und Kirchenorganisation Grossmährens, Historica VII (Praha 1963), s. 5–56.

Předcyrilometodějské misie na Velké Moravě, Slavia 32 (1963), s. 465–480.

Ugъrьskyi korolь dans la Vie vieux-slave de Méthode, Byzantinoslavica 25 (1964), s. 288–301.

Francis Dvorník. His Life and Work, Byzantinoslavica 29 (1968), s. 265–280.

Aristonicus of Pergamum: Pretender to the Throne or Leader of a Slave Revolt?, Eirene 13 (1975), s. 109–129.

The Role of the Slavonic Liturgy in Byzantine Missionary Policy, in: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. – 11. Jahrhundert, ed. V. Vavřínek, Praha 1978, s. 255–281.

Nálezy velkomoravské církevní architektury jako historický pramen, in: Slované 6. – 10. století, ed. B. Dostál a J. Vignatiová, Brno 1980, s. 277–280.

Byzantinum´s Role in the Formation of Great Moravian Culture (společně s B. Zástěrovou), Byzantinoslavica 43 (1982), s. 161–188.

The Eastern Roman Empire or Early Byzantium? A Society in Transition, in: From Late Antiquity to Early Byzantium, ed. V. Vavřínek, Praha 1985, s. 9–20.

Altkirchenslawische Hagiographie, in: Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz (= Berliner byzantinistische Arbeiten, 55), ed. Fr. Winkelmann und W. Brandes, Berlin 1990, s. 297–304.

Bisanzio e gli Slavi: Ľ opera della missione di Cirillo e di Metodio come momento cruciale nei loro ropporti culturali, in: Atti del Convegno „Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo“, Udine 1992, s. 51–60.

Byzance et les Slaves, in: Europe, revue littéraire mensuelle, 75, no. 822 (1997), s. 136–146.

A Byzantine Polemic against Islam in Old Slavonic Hagiography, in: Graeco-Arabica VII–VIII. Proceedings of the Sixth International Congress of Graeco-Oriental and African Studies, ed. by V. Christides and Th. Papadopoulos, Nicosia 2000, s. 535–542.

Mission in Mähren: Zwischen dem lateinischen Westen und Byzanz, in: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, hrsg. von A. Wieczorek und H.–M. Hinz, Stuttgart 2000, Bd. I, s. 304–310.

Cyril and Methodius, in: Encyclopaedia of the Middle Ages, vyd. A. Vauches, vol. I, Cambridge 2000, s. 402.

Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem, in: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, ed. L. Galuška, P. Kouřil and Z. Měřínský, Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brně 17, Brno 2001, s. 413–419.

Slovanský panovník jako „Nový Konstantin“. Boris Bulharský – Rastislav Moravský – Vladimír Kyjevský, Slavia 70, fasc. 3–4 (2001), s. 507–516.

The Adriatic Sea as the Connecting Route between Byzantium and the Slavic Regions North of the Danube, in: Graeco-Arabica IX–X (= Festschrift in Honour of V. Christides), ed. by G. K. Livadas, Athens 2004, s. 389–402.

Der Brief des mährischen Fürsten Rastislav an den Kaiser Michael III. und die Umstände der Einladung der byzantinischen Mission nach Grossmähren, in: Methodios und Kyrillos in ihrer europäischen Dimension, hrsg. von E. Konstantinou, Frankfurt/Main 2005, s. 329–343.

Učil se svatý Cyril na Krymu latinsky? (Did St. Cyrillus Learn Latin in Crimea?), Slavia 74, fasc. 2–3 (2005), s. 141–148.

Kirillo-Mefodievskaja tradicija v razvitii češskogo obščestva, in: Preslavska knižovna škola 9, Šumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“ 2006, s. 9–20.

Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka, in: Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum – očištění paměti, Sborník příspěvků z vědeckého semináře k 100. výročí Prvního Velehradského kongresu, Olomouc: Refugium Velehrad–Roma, 2007, s. 168–178.

»Russische Buchstaben« im byzantinischen Cherson, in:, Byzantina Mediterranea. Festschrift für Johannes Koder zu 65. Geburtstag, hrsg. von Kl. Belke et al., Wien-Köln-Weimar 2007, str. 693–703.

The Encounter of the West and the East in the Formation of Early Slavonic Literary Culture, In: S. Ulbrecht – H. Ulbrechtová (ed.), Die Ost-West Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen, Praha – Dresden 2009, s. 135–164.

The Question of the Legendary Welegrad (Veligrad) as the Alleged Seat of the Moravian Archbishop Methodius, Slovo 60 (Zagreb 2010) str. 771–790.

Cyrilometodějská misie na Velké Moravě / The Cyrillo-Methodian Misión in Great Moravia, in: J. Mitáček (ed.), Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – Their Era, Lives and Work, Brno, Moravské zemské muzeum 2013, s. 27–54.

Universalismus cyrilometodějské misie, in: P. Kouřil (ed.), Cyrilometodějská misie a Evropa, Brno 2014, s. 12–18.

Cyril and Methodius: Was There a Byzantine Missionary Program for the Slavs?, in: A.–E. Tachiaos (ed.), Byzantium and the World of the Slavs, Thessaloniki 2015, 25–36.


25. 5. 2018