Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.

E-mail: vasicek(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 269

Zaměření vědecké činnosti

slovanská dialektologie, ukrajinistika, karpatorusinistika, slovanské mikrojazyky

Současné projekty

Lexikální databáze z nářečních materiálů Ivana Paňkevyče

Redakční činnost

člen redakčního okruhu časopisu Науковий вісник УжНУ. Філологія (Užhorod)

člen redakčního okruhu časopisu Мовознавчий вісник (Čerkasy)

Stručný vědecký životopis

2005–2011 – magisterské studium na FF UK, slavistika všeobecná a srovnávací / rusistika (diplomová práce Laština Óndry Łysohorského jako mikrojazyk: morfologická analýza)

2011–2016: doktorské studium na FF UK v Praze, slovanské filologie, disertační práce: Dynamika jihokarpatských dialektů

od r. 2011: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie

od r. 2013: externí pedagogická činnost na Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze


Bibliografie

Monografie

Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020.

Chrestomatie jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2020.

Články v odborných časopisech a sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích

Prézentní tvary slovesa być v literární laštině Óndry Łysohorského. Usta ad Albim BOHEMICA [online]. 2009, 9 (4), s. 104–112. Dostupný z: https://www.pf.ujep.cz/wp- content/uploads/2018/06/KBO_casopis2009-4.pdf

K principům formování normy literární laštiny Óndry Łysohorského. Studia slavica. 2012, 16. 211–220.

Ke konkurenci životnosti a personičnosti v lašských nářečích. In: Příhoda, M. – Kedron, K. – Černý, M.: Prolínání slovanských prostředí. . Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2012, 293–303.

Lexikální databáze jihokarpatských dialektů Ivana Paňkevyče. In: Žeňuch, P., Uzeňova, Je. S., Žeňuchová, K., edd. Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 79–85.

Východoslovensko-rusínské lexikální paralely na materiálu Atlasu slovenského jazyka, Slavica Slovaca. 2014, 49 (1), s. 42-57.

Jihokarpatské dialekty na území Slovenska a Ukrajiny. K divergentnímu vývoji nářečí obcí Ubľa a Malyj Bereznyj po roce 1945. In: Holub, Z., Chýlová, H., Chýla, J., edd. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 183-200.

Některé názvy popisující krajinu a reliéf v nářečích Rusínů východního Slovenska. In: Giger, M., Kosáková, H., Příhoda, M., edd. Křižovatky Slovanů. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 67-80.

Částice v nářečích obcí Ubľa a Malyj Bereznyj. In: Bogoczová, I., Nedomová, Z., edd. Area Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 63-73.

Národnostní uvědomění mluvčích jihokarpatských nářečí ve slovensko-ukrajinském pohraničí. In: Giger, M., Kosáková, H., Příhoda, M. Slované – souznění a konflikty. Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 165-181.

Dynamika vývoje rusínských nářečí na území Slovenska a Ukrajiny na příkladě předložek. In: Rembiszewska, K., ed. Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 59-80.

Ляшский литературный язык Ундры Лысогорского в творчестве других писателей кружка Lašsko perspektywa. In: Скорвид, С.С. (ред.) Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. Москва: РАН. Институт славяноведения, 2017, s. 59-76.

К проблеме принятия кодифицированного русинского языка носителями карпаторусинских диалектов в Словакии. In: Скорвид, С.С. (ред.) Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. Москва: РАН. Институт славяноведения, 2017, s. 98-115.

Prameny lexikální databáze z nářečních materiálů I. Paňkevyče. In: Niševa, B., Skwarska, K., Blažek, D., edd. Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017, s. 77-86.

K současnému stavu a vývoji severospišského nářečí obce Litmanová. In: Гриценко, П.Ю., ред. Діалекти в синхронії та діахронії, Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. Київ: НАН України. Інститут української мови, 2017, s. 42-53.

K současnému stavu jiholemkovského nářečí obce Chmeľová. In: Holub, Z. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 123-137.

Specifika nářečí obce Pača (okr. Rožňava) v kontextu rusínských dialektů na Slovensku. In: Studium Carpatho-Ruthenorum 2018. Штудії з карпаторусиністікы 10. Prešov: PU, 2018, 45-61.

K dynamice dialektů ukrajinsko-slovenského pohraničí: spojky v nářečích obcí Ubľa a Malyj Bereznyj. Науковий вісник УжНУ. Філологія, 2019, 41 (1), s. 25–32.

Laština Óndry Łysohorského v tvorbě dalších slezských autorů – Jozefa Šinovského, Jana Stunavského a Bohumila Marka. Studia slavica, 2019, 23, (2), s. 107–120.

КОРОЛЬКОВА, М., ВАШИЧЕК, М., ВАШИЧКОВА, Д. Наименования деятеля в ремесленной лексике. Некоторые славянские термины и мотивационные основы. Балканистика. Алтаистика. Общее языкознание: Памяти Альбины Хакимовны Гирфановой (1957–2018). Санкт-Петербург: Нестор-История, 2019, s. 232–245.

Lexikální polonismy v rusínských nářečích na severu Spiše. In: Bogoczová, I., ed. Area Slavica. 3. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020, s. 151–161.

Názvy částí vozu a koňského postroje v nářečích Rusínů východního Slovenska. In: Žeňuchová, K., ed. Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2020, s. 97–114.

VAŠÍČEK, M., VAŠÍČKOVÁ D. Ustálená přirovnání se zvířecím komponentem v Lexikální databázi jihokarpatských nářečí z materiálů I. Paňkevyče. Науковий вісник УжНУ. Філологія, 2020, 44 (2), s. 68–77.

Odraz jazykových kontaktů v lexiku rusínských nářečí východního Zemplína. In: Jankowiak, M., Vašíček, M., edd. Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020, s. 243–259.

Zprávy a recenze

Barszczewska, N., Jankowiak, M. Dialektologia białoruska, Warszawa 2012. Slavia. 2013, 82 (3), s. 385-386.

Žeňuch, P. Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae IV. Roma – Bratislava – Košice, 2013. Slavia. 2015, 84 (1), s. 110-113.

Editorská činnost

České vědomí Bělarusi / Чэшскае ўсведамленне Беларусі. Lendělová, V., Marvan, J., Vašíček, M. (edd.), Praha: Karolinum, 2013.

Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Niševa, B., Blažek, D., Krejčířová, I., Skwarska, K., Šlaufová, E., Vašíček, M. (edd.) Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018.

Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti. Jankowiak, M., Vašíček, M. (edd.), Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020.


22. 9. 2021