prof. Mgr. Petra Stankovska, Ph.D. — odborný profil


prof. Mgr. Petra Stankovska, Ph.D.

E-mail: stankovska(at)seznam.cz

Zaměření vědecké činnosti

- paleoslovenistika a bohemistika

- staroslověnská lexikologie, lexikografie, textologie

- hlaholská paleografie

- chorvatskohlaholské památky do 16. stol., zejména homilie a biblické texty

- současný český jazyk ve srovnání se slovinštinou

Současné projekty

Kritická edice Pentateuchu v chorvatskohlaholských středověkých památkách (GAČR 21-13600S, řešitelka)

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси (Bulharsko, ФНИ, КП-06-Н50, členka řešitelského týmu)

Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine (Chorvatsko, Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-5942, členka řešitelského týmu)

Pedagogická činnost

1996–2000 FF UK, Katedra slavistiky, Staroslověnština a církevní slovanština (externí výuka)

2000– FF Univerzity v Lublani, výuka českého jazyka

Členství ve vědeckých radách a komisích:

členka Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů (sekretářka)

členka Biblické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia

Stručný vědecký životopis

1990–1996: FF UK, magisterské studium; obory latina – český jazyk a literatura

1996–2002: FF UK, doktorské studium; obor Slovanská filologie

1996–2000, od 2021: SLÚ AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od 2000: Filozofická fakulta Univerzity v Lublani


Bibliografie – výběr

Slovníky

(kolektiv autorů) Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници при МКС. Скопје МАНУ, 2015-<2018>. http://ical.manu.edu.mk/books/Sporedben%20indeksMANU.pdfhttp://ical.manu.edu.mk/images/pub/Sporedben_indeksMANU-II.pdf

Edice

(F. V. MAREŠ red., kolektiv autorů) Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997.

Články v časopisech a sbornících

Besedotvorna sredstva za izražanje povečane mere lastnosti in čustveno obarvanega pomena pri čeških pridevnikih in njihove slovenske ustreznice. In: KRAJNC IVIČ, M. - ŽELE, A. (eds.): Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba, 2020, str. 80-89.

Избранные лексемы Книги Иова в хорватско-глаголических бревиариях, паримейниках и четьем переводе. V: TAСЕВА Л. (ed.). БЪЛГАРИСТИКАТА В ЕВРОПА: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. София: Изток-Запад, 2019, str. 217-232.

Книга Исход в бревиарии Вида Омишлянина / текстологические и переводческие особенности. V: ЕФИМОВА, В. С. (ed.). Палеославистика - 2. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, str. 371-396.

Předložková spojení s eis a jejich ekvivalenty ve vybraných rukopisech staroslověnského apoštolního textu. V: SAVOVA, V. (ed.). Sapere aude : sbornik v čest na prof. dfn Iskra Hristova-Šomova. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2019, str. 299-306.

Infinitiv jako pravovalenční doplnění sloves v češtině a ve slovinštině. Prace Filologiczne 72, 2018, str. 345-355.

Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih brevirjih in misalih. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 66, č. 2, str. 159-169.

Перевод книги Иова и его текстологические характеристики в сохранившихся хорватскоглаголических бревиариях XIV-XV вв. Староблгаристика 42, č. 1, 2018, str. 19-37.

Предполагаемая реформа Климента Охридского и дальнейшее развитие глаголицы: графемы для написания носового переднего ряда и еры. V: КУЈУМЏИЕВА, С. (ed.). Св. Климент Охридски в културата на Европа. София: БАН, 2018, str. 402-421.

Některé faktory důležité pro posuzování slovní zásoby v chorvatskohlaholských breviářích. Filologija 68, 2017, str. 193-221.

K problematice zkoumání textové tradice starozákonních tekstů v chorvatskohlaholských památkách vzniklých do 15. století. V: KUŠTOVIĆ, T. - ŽAGAR, M. (eds.). Meandrima hrvatskoga glagoljaštva : zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016, str. 491-506.

Některé překladové a jazykové prvky nejstaršího známého opisu části Modlitby sv. Řehoře v hlaholském Dimitrijově žaltáři. V: JANAKIEVA, C. (ed.). Quadrivium : jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na prof. d-r Veselin Panajotov. Šumen: Faber, 2016, str. 383-389.

Znovunalezený Spišský zlomek České bible hlaholské. Listy filologické 138, č. 1/2, 2015, str. 65-118.

Odnos sadržaja homilija Proprium de tempore sačuvanih hrvatskoglagoljskih i latinskih srednjovjekovnih brevijara. V: BADURINA-STIPČEVIĆ, V. - POŽAR, S. - VELČIĆ, F. (eds.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015, str. 447-466.

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie jezykowe 22, 2014, str. 73-83.

Incipity čtení z Matoušova evangelia v chorvatskohlaholských breviářích. V: PANAJOTOV, V. (ed.). Preslavska knižovna škola. Tom 14. Šumen: Universitetsko izdatelstvo "Episkop Konstantin Preslavski": Naučen cent´r "Preslavska knižovna škola", 2014, str. 170-183.

K obsahu zlomku tvz. Lublaňského homiliáře. Slavia 82, č. 4, 2013, str. 423-435.

Trojí hlaholské o v Euchologiu sinajském. V: AMBROS, P. (ed.). Cyrillomethodiana : sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta; Praha: Euroslavica, 2000, str. 125- 131.

 

Die Schreiber des neugefundenen Teils des Psalterium Sinaiticum. V: MIKLAS, H. - RICHTER, S. - SADOVSKI, V. (eds.). Glagolitica : zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, str. 109-116.

40 homilií na evangelia Řehoře Velikého v charvátském církveněslovanskem překladu ve srovnaní s překladem českocírkovněslovanským. Slovo 47/49, 1999, str. 133.

Recenze

K fototypickému vydání hlaholského Žaltáře Dimitrijova. Slavia 84, č. 4, 2015, str. 462-468.

Nova akademska slovnica knjižne češčine : František Štícha idr., Akademická gramatika spisovně češtiny, Praha: Academia 2013, 947 str. Jezikoslovni zapiski 20, č. 2, 2014, str. 175-179.

Řecko-staroslověnský index – Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Slavia 81, č. 2, 2012, str. 260-263.

Editorská činnost

Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani : monografija ob 100. obletnici nastanka Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. STANKOVSKA, P. - DERGANC, A. - ŠIVIC-DULAR, A. (eds.).

 

Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. STANKOVSKA, P. - WTORKOWSKA, M. - PALLAY, J. (eds.).


4. 4. 2022