PhDr. Eva Šlaufová — odborný profil


PhDr. Eva Šlaufová

E-mail: slaufova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 257

Zaměření vědecké činnosti

rusko-česká lexikografie, neologie, neografie

Současné projekty

Rusko-český slovník neologismů

Redakční činnost

výkonná redaktorka časopisu Slavia (od r. 1992)

Členství ve vědeckých radách a komisích

členka Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

Stručný vědecký životopis

1973–1978 FF UK

1980–1983: Kabinet cizích jazyků

1983: FF UK – obhájení doktorské práce z RJ a rigorózní zkouška – titul PhDr.

1983–1992: Ústav pro jazyk český ČSAV

1992–1998: Slovanský ústav (společné pracoviště s UK, později s Archivem AV ČR)

1998–: SLÚ AV ČR – vědecká pracovnice Odd. slavistické lingvistiky a lexikografie


Bibliografie

Databáze

RČESD 2007–2018: Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Slovanský ústav AV ČR, Praha. Online na adrese: http://slovnik.slu.cas.cz

Slovníky

N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Academia, Praha 1999.

I. Krejčířová – M. Sádlíková – N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. 2., podstatně doplněné a opravené vydání, Academia, Praha 2004.

Velký česko-ruský slovník. (příloha Zkratky) LEDA ve spolupráci se Slovanským ústavem, Praha 2005.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

Савицкий, Н. П. - Крейчиржова, И. - Садликова, М. - Шлауфова, Е.: Типологические аспекты динамики словарного запаса. In: Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. Moskva 2007.

Editorská činnost

Česká slavistika 1998. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, M. Zelenka, S. Wollman, z pověření Českého komitétu slavistů vydal SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 1998.

Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Ed. E. Šlaufová, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 1999.

Palaeoslovenica 1999 - In honorem Zoe Hauptová. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 1999.

Slovanský ústav v Praze – 70 let činnosti. Ed. E. Bláhová, J. Hloušková, E. Šlaufová, M. Zelenka, S. Wollman, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 1999.

Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. Ed. Z. Hauptová, E. Šlaufová, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 2001.

Cyrillo-Methodiana 2005 ad honorem Zdeňka Ribarova et Ludmila Pacnerová. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 2005.

Církevněslovanská lexikografie 2006. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, V. Čermák, SLÚ AV ČR, v. v. i., Euroslavica, Praha 2007.

Božana Niševa – David Blažek – Iveta Krejčířová – Karolína Skwarska – Eva Šlaufová – Michal Vašíček (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 544 s., ISBN 978-80-86420-65-3.

Eva Šlaufová – Karolína Skwarska – Václav Čermák (edd.): Proměny české slavistiky po roce 1989. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2020, 576 s., ISBN 978-80-86420-68-4.


3. 3. 2022