PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. — odborný profil


PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.

E-mail: skwarska(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 275

Zaměření vědecké činnosti

syntax a sémantika slovanských jazyků

Současné projekty

Syntaktické a sémantické vlastnosti ruských a polských sloves

Redakční činnost

redaktorka časopisu Slavia

členka redakčního okruhu časopisu Ученые записки Петрозаводского государственного университета

členka redakčního okruhu časopisu Славистика (Bělehrad)

členka redakčního okruhu časopisu Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Серія Фiлологiя

Členství ve vědeckých radách a komisích

tajemnice Českého komitétu slavistů

tajemnice České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

tajemnice Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při MKS

členka výboru Jazykovědného sdružení ČR

Stručný vědecký životopis

FF UK (srovnávací slavistika – rusistika)

PGS – slovanská filologie, téma disertační práce: Konkurence genitivu a akuzativu s tranzitivními slovesy v češtině, ruštině, polštině a slovinštině

Slovanská knihovna při NK ČR (1997–1999)

FF UK (2000–2001)

Centrum formální lingvistiky a Ústav formální a aplikované lingvistiky (externí spolupráce 2001–2009)

Slovanský ústav AV ČR (od 2001)


Bibliografie

Slovníky

(kolektiv autorů) Valenční slovník českých sloves. Praha 2008

Rusko-česká elektronická slovníková databáze
http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

SKWARSKA, K.: Tykání a jeho zdvořilejší protějšek v češtině a polštině. In: Obraz světa v jazyce. UK, Praha 2001, s. 137–145.

SKWARSKA, K.: Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu. In: Gramatika a korpus. Grammar & Corpora 2005. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 23.–25.11.2005, sídlo AV ČR v Praze, ed. F. Štícha, J. Šimandl. ÚJČ AV ČR v Praze 2007, s. 218–225.

СКВАРСКА, K.: Семантические диатезы в чешском языке в сопоставлении с русским и польским языками. In: Граматика и лексика у словенским jезицима. Novi Sad, Matica srpska 2011, s. 225–240.

SKWARSKA, K.: Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha, Karolinum 2012, s. 621–627.

СКВАРСКА, K.: Роль лексического наполнения в конструкциях с отношением семантической диатезы. In: Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages, Verlag Otto Sagner, München 2014, p. 347–359

СКВАРСКА, К.: Синтаксические и семантические характеристики русских, польских и чешских глаголов в словаре сочетаемостей VALLEX. Ученые записки Петрозаводского государственного университета 2014, 1, c. 42–46.

SKWARSKA, K.: Opis leksykograficzny syntaktycznych i semantycznych cech czasowników w języku czeskim, polskim i rosyjskim. Na przykładzie czasowników percepcji. Prace Filologiczne 2015, s. 317–334.

SKWARSKA, K.: Genitiv druhého objektového komplementu. Na materiálu češtiny, ruštiny, polštiny a slovinštiny. In: У простору лингвистичке славистике. Зборник научных радова. Поводом 65 година академика Предрага Пипера. Уред. Људмила Поповић, Доjчил Воjводић, Мотоки Номаћи. Београд 2015, с. 661–670.

SKWARSKA, K.: Valence adjektiv v komparativním pohledu (na materiálu češtiny, ruštiny a polštiny). Slavia 87, 1-3 (2018), s. 302–315.

SKWARSKA, K.: „Zapnul už jsi toho mobila?“ O akuzativu singuláru neživotných maskulin ve slovanských jazycích. Slavistika 22, č. 1 (2018), s. 166–177.

SKWARSKA, K.: O badatelkách a badaczkach, vědkyních a naukowczyniach. In: Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów. Banasiak, J. – Kiklewicz, A. – Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (eds). Warszawa – Łódź 2021, s. 315–328.

SKWARSKA, K.: Od čeho tu vlastně jsme? Poznámka k jedné konstrukci v češtině a polštině. In: Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Bakărdžieva, G. – Giger, M. – Lah, K. Červený Kostelec 2021, s. 71–80.

Spoluautorství

Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V.: Tektogramaticky anotovaný valenční slovník českých sloves. UFAL/CKL Technical Report TR-2002-15, 2002.

Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K.: Valency Lexicon of Czech Verbs – Alternation-Based Model. In: (eds.). Proceedings of LREC 2006. ELRA, p. 1728–1733, 2006

KREJČÍŘOVÁ, I. – SKWARSKA, K., Rusko-česká slovníková databáze. Jazykovědné aktuality XLVII (2010), č. 3–4, s. 110–120.

SKWARSKA, K., VACULOVÁ, K., FILAS, A: Zpracování polských zvratných konstrukcí ve slovníku VALLEX. In: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Ed. K. Skwarska, E. Kaczmarska. Praha 2016, s. 169–180.

SKWARSKA, K., STRANZ-NIKITINA, V., VACULOVÁ, K.: Rozdíly ve valenčních vlastnostech vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek. Prace Filologiczne 70, 2017, 1, s. 397–410.

Redakční a editorská činnost

Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. Sest. Josef Bečka s kolektivem. II. doplněné vydání připravili Jiří Bečka a Karolína Skwarska. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002

Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. K vydání připravil J. Bečka a kol. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002

Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Vydali V. Vavřínek, H. Gladkova, K. Skwarska, Slovanský ústav, Praha 2004

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Ed. K. Skwarska, E. Kaczmarska. Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016

Niševa, B. – Skwarska, K. – Blažek, D. (eds.): Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017.

Niševa, B. – Blažek, D. – Krejčířová, I. – Skwarska, K. – Šlaufová. E. – Vašíček, M. (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018.

Prace Filologiczne – LXX (2017), LXXII (2018), LXXV/1 (2020) – tematická čísla věnovaná valenci

Šlaufová, E. – Skwarska, K. – Čermák, V. (edd.): Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020.


1. 6. 2022