Mgr. Růžena Šišková — odborný profil


Mgr. Růžena Šišková

E-mail: siskova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 269

Zaměření vědecké činnosti

ukrajinistika, lexikografie, lexikologie, dialektologie

Současné projekty

Lexikální databáze z nářečních materiálů Ivana Paňkevyče

Ukrajinsko-český slovník nové doby

Česko-ukrajinský slovník

Stručný vědecký životopis

do r. 1960: studium na FF UK

od r. 1961: zaměstnána na akademických pracovištích, kde se pěstovala ukrajinistika (ČSI, ÚJAL, KCJ, ÚJČ)

od r. 1992: SLÚ

Ocenění

6.2.1991 získala cenu Ivana Franka AV URSR za Česko-ukrajinský slovník (spolu s J. F. Anderšem a H. I. Neruš). Cena se uděluje za vynikající práce z oboru filologie, etnografie a uměnovědných disciplin.


Bibliografie

Monografie

Leška, O., Mušinka, M., Šišková, R.: Розповіді з Підкарпаття. New York – Praha – Kyjev, Euroslavica 1998, 320 p.

Leška, O., Savický, N., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny, Euroslavica, Praha 2001, 240 s.

Šišková, R., Mušinka, M., Mušinka, A.: Ukrajinská nářečí Slovenska, Euroslavica, Praha 2005, 184 s.+CD

Šišková, R.: Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Euroslavica, Praha 2009, 197 s.

Šišková, R., Mušinka, M., Hrušovský, J.: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Euroslavica 2009, 311 s. + 2 CD

Slovníky

Андерш, Й.Ф., Неруш, Г.І., Цвях, В.Д., Яценко, Г.Т.: Чесько-український словник, Київ, Наукова думка 1 А–О, 1988, 2 P–Ž, 1989, 1192 s. (A. Kurimský, R. Šišková – redakční účast)

Kurimský, A., Savický, N., Šišková, R.: Ukrajinsko-český slovník, Academia, Praha , I. A–O, 1994, II. П–Я, 1996, 1377 s.

Savický, N.– Šišková, R.– Šlaufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha: Academia 1999. 136 s., 2. doplněné a opravené vydání 2004, 285 s.

Šišková, R., Savický, N.P.: Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Leda ve spolupráci s SLÚ, Praha 2008, 1032 s.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích:

Základní typy sufixálního tvoření expresívních názvů osob v ukrajinštině. ČsR 3, 1971, s. 115–122.

Sufixální derivace substantiv v ukrajinštině ve srovnání s češtinou a ruštinou. In: Studie z východoslovanské jazykovědy, Praha KCJ ČSAV 1973, s. 105–161.

Прислівники в українській і чеській мовах. In: Зіставне дослідження української, чеської та російської мов, Київ, Наукова думка 1987, s. 71–96.

Savický, N., Šišková, R.: К методологии сопоставительного изучения динамики словарьного запаса. In: Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. Наука, Москва 1994, s. 51–56.

Слов´янський інститут та україністичні діалектологічні дослідження. Slavia 67 (1998), s. 455–462.

Profesor Oldřich Leška – ukrajinistické práce dialektologické. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník z konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha: Euroslavica 1998, s. 47–49


15. 5. 2018