PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. — odborný profil


PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.

E-mail: pilatste(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 279

Zaměření vědecké činnosti

- paleoslovenistika

- staroslověnská lexikografie, digitální lexikografie

- textologie staroslověnského překladu apoštola

Ocenění

Cena Jaroslava Krejčího pro vynikající absolventy českých vysokých škol a mladé vědecké pracovníky

Současné projekty

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny

Řecko-staroslověnský slovník-index

Pedagogická činnost

od 2010 FF UK, výuka základů slavistiky a staroslověnštiny

Redakční činnost

od 2011: člen redakce časopisu Byzantinoslavica

Členství ve vědeckých radách a komisích

Biblická komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia

Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů

Komise pro počítačové zpracování rukopisů a starých tisků při Mezinárodním komitétu slavistů

Stručný vědecký životopis

2002–2008: FF UK, magisterské studium; obory makedonistika – slavistika všeobecná a srovnávací

2008–2014: FF UK, doktorské studium; obor Slovanská filologie

od 2019: VŠPJ, bakalářské studium, obor Aplikovaná informatika

od 2008: SLÚ AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od 2017: vedoucí Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


Bibliografie

Slovníky a veřejné databáze

ČAJKA, František, CHROMÁ, Martina, KNOLL, Vladislav, KOLMAČKA, Tobiáš, KOLMAČKOVÁ, Tereza, KUBĚNOVÁ, Jana, MORÁVEK, Jan, PILÁT, Štefan, SPURNÁ, Kateřina. Elektronický slovník jazyka staroslověnského [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/20

DYNDA, Jiří, PILÁT, Štefan. Řecko-staroslověnský index [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/26

DYNDA, Jiří, CHROMÁ, Martina, PILÁT, Štefan. Slovník nejstarších staroslověnských památek [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/23

PILÁT, Štefan. Archív staroslověnské lístkové kartotéky [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/29

PILÁT, Štefan. Slovník pro OCR rozpoznávání staroslověnštiny [specializovaná veřejná databáze]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/44

HAUPTOVÁ, Zoe, ed., KONZAL, Václav, ed., ČAJKA, František, PILÁT, Štefan, CHROMÁ, Martina, KUBĚNOVÁ, Jana. Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) 5. Addenda et corrigenda. Praha: Euroslavica, 2010-2014. ISBN ISBN 978-80-86420-23-3.

BLÁHOVÁ, Emilie, ČERMÁK, Václav, CHROMÁ, Martina, PILÁT, Štefan, RIBAROVA, Zdenka, SPURNÁ, Kateřina, VAŘEKOVÁ, Jarmila. Řecko-staroslověnský index = Index verborum graeco-palaeoslovenicus. 1., Prolegomena. Tabellae synopticae monumentorum slavicorum. A - G. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, 2014. ISBN 978-80- 86420-33-2.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

PILÁT, Štefan. Elektronický Slovník jazyka staroslověnského - perspektivy dalšího rozvoje. Bohemica Olomucensia. 2020, 12(2), 74-90. ISSN 1803-876X. Dostupné z: https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/bo_2020_2_web.pdf

PILÁT, Štefan. Zdenka Ribarova (13. 6. 1945 – 13. 3. 2019). Slavia. 2019, 88(3), 367-370. ISSN 0037-6736. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11104/0303777

PILÁT, Štefan. Obituary note: Zdenka Ribarova (13. 6. 1945 - 13. 3. 2019). Byzantinoslavica. 2019, 77(1-2), 306- 309. ISSN 0007-7712.

PILÁT, Štefan. Číselná soustava hlaholice a cyrilice. In: MALČÍK, P., ed. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, S. 161-173. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5.

PILÁT, Štefan, KNOLL, Vladislav. Bericht vom Projekt GORAZD: Digitales Portal des Altkirchenslawischen. Byzantinoslavica. 2017, 75(1-2), 338-340. ISSN 0007-7712.

PILÁT, Štefan. GORAZD Project: Digital Portal of Old Church Slavonic. In: NIŠEVA, B., SKWARSKA, K., BLAŽEK, D., eds. Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017, S. 39-48. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 44. ISBN 978-80-86420-63-9.

ČAJKA, František, ČERNÝ, Marcel, BLÁHOVÁ, Emilie, ČERMÁK, Václav, CHROMÁ, Martina, JANYŠKOVÁ, Ilona, KUBĚNOVÁ, Jana, NAZOR, A., PILÁT, Štefan, RIBAROVA, Zdenka, SPURNÁ, Kateřina, ŠARAPATKOVÁ, Žofie, VYKYPĚL, Bohumil. Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45. ISBN 978-80-86420-56-1.

PILÁT, Štefan. Orfografičeskije, fonetičeskije i morfologičeskije osobennosti Skopľskogo apostola, cerkovnoslavjanskogo pamjatnika 1313 goda". In: Slavjanskij apostol. Istorija teksta i jazyk. München: Otto Sagner, 2013, S. 165-181. ISBN 978-3-86688-393-2. ISSN 1868-2936.

PILÁT, Štefan. Konsonantismus Grigorovičova parimejníku. Makedonski jazik. 2011, 62(-), 153-160. ISSN 0025- 1089.

PILÁT, Štefan. Přínos F. V. Mareše k rozvoji mezinárodní makedonistiky. Slavia. 2011, 80 2011(1), 72-80. ISSN 0037-6736.

PILÁT, Štefan. K analýze Skopského apoštola. Usta ad Albim Bohemica. 2010, 10(2-3), 107-113. ISSN 1802-825X.

PILÁT, Štefan. Vokalizmot na Grigorovičeviot parimejnik. In: Meģunaroden makedonistički sobir. Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010, S. 327-333. ISBN 978-9989-724-88-6.

PILÁT, Štefan. Svatý Jiří a slovanská mytologie. Axis Mundi. 2007, 2(1), 17-38. ISSN 1337-0626.

Software

TUČEK, Vít, ČIPEROVÁ, Olga, MAJER, Martin, PILÁT, Štefan. Gorazd Editor [software]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/38

TUČEK, Vít, ČIPEROVÁ, Olga, MAJER, Martin, PILÁT, Štefan. Gorazd Generator [software]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. Dostupné z: http://gorazd.org/?q=cs/node/35

PILÁT, Štefan, RYBENSKÝ, Martin. Převodník staroslověnských číslovek [software]. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017. Dostupné z: http://prevodnik.gorazd.org:8081


>4. 4. 2022