Mgr. Božana Niševa, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

E-mail: niseva(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 277

Zaměření vědecké činnosti

Současný český a současný bulharský jazyk: neologie, lexikologie, tvoření slov, konfrontační studium inovačních procesů v slovanských jazycích

Pedagogická činnost

odborná asistentka na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK (částečný úvazek)

Členství ve vědeckých radách a komisích

Členka Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů

Členka Jazykovědného sdružení ČR

Členka lexikografické sekce JS ČR

Členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia

Redakční činnost

Členka redakční rady časopisu Homo Bohemicus

Stručný vědecký životopis

2001: Mgr. – Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (obor: čeština – bulharština)

2009: Ph.D. – FF UK Praha (obor: slovanská filologie)

2009–2010: asistentka v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAV

2010–2011: odborná asistentka v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAV

2008–2011: asistentka na katedře Slovanské jazykovědy Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského

od r. 2011: odborná asistentka na FF UK

od r. 2012: vědecká asistentka Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.


Bibliografie

Monografie

Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci: (na materiálu jazyka médií). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 182 s. Studia philologica Pragensia. ISBN 978-80-246-2239-2.

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích (výběrově)

Музикални неологизми в български и чешки език (върху материал от младежките музикални списания). – Съпоставително езикознание XXVI, 3 (2001), с. 32–55.

Социолингвистични аспекти на българския и чешкия музикален език. – Съпоставително езикознание XXVII, 1 (2002), с. 61–81.

Езикът на българските и чешки медии (върху материал от списанията за съвременна музика). In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině. Sborník příspěvků z pracovního setkání Sofie, 7. října 2002. ÚJČ AV ČR, Praha 2003, s. 85–101.

K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference 16. – 18. června. ÚJČ AV ČR, Praha 2003, s. 220–229.

Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии. В: Паисиеви четения. „Език – литература – обществени институции“, Пловдив 26. – 27. ноември 2009 г. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология, т. 47, кн. 1, сб. Б 2009, с. 229–237.

Неографското представяне на постпозитивните словообразувателни компоненти в български и чешки език (с оглед на съвременната лексикална динамика). В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. (ред. Д. Благоева – С. Колковска). Авангард Прима, София, 2011, с. 142–171.

Прояви на тенденцията към интелектуализация в езика на медиите (върху български и чешки неологичен материал). В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. (ред. П. Карагьозов, и кол.). УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 395–401.

Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií). In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. (eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová). Karolinum, Praha, 2012, s. 459–464.

Към проблематиката на т.нар. безеквивалентна лексика в българския и чешкия език (върху материал от паралелния синхронен корпус „ИНТЕРКОРП“). В: Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, София, 21.10.2011. (ред. Х. Дейкова – В. Пенчев). Парадигма, София, 2012, с. 75–87.

Новите български и чешки наречия с оглед на неографското им описание. В: Проблеми на неологията в славянските езици. (ред. Д. Благоева – С. Колковска – М. Лишкова). АИ „Проф. Марин Дринов“, София, 2013, с. 331–347.

Лингвостилистичният анализ в обучението на чуждестранните студенти-българисти. В: Krejčí, P. a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie. Jan Sojnek – Galium, Brno, 2015, с. 129–136.

Отново по въпроса за системното и антисистемното в неологичната лексика (в българско-чешки съпоставителен план). В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл. кор. д. ф. н. Емилия Пернишка. (ред. Д. Благоева – С. Колковска). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, с. 155-161.

Víceslovná pojmenování v bulharských a českých slovnících neologizmů. Moderní slovanská lexikografie.  (eds. B. Niševa – K. Skwarska – D. Blažek). Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 2017, s. 235–250.

Неографското представяне на фразеологичните неологизми в българския и чешкия език. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. (eds. B. Niševa a kol.). Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 2018, s. 351–358.

 

Към въпроса за универбизацията в българския и чешкия език (от гледна точка на типологичните особености на двата езика). Балканистичен форум 27, 3 (2018), с. 101–114.

Odvozená slova v českých a bulharských slovnících neologizmů. Slavjanskaja deryvatahrafija. (ed. А. Lukašanec). Prava i ekanomika, Minsk, 2020, s. 256-267.

Recenze

Jubilejní sborník o slovanské slovotvorbě. Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofija 1–6 oktomvri 2007 g. Săstaviteli: Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julija Baltova. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofie 2009, 412 s. – Jazykovědné aktuality XLVI/3–4 (2009), s. 128–132.

И. Боздехова: Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). [Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia CLVIII. – Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009. 270 s.] – Съпоставително езикознание XXXIX, 2 (2014), s. 93–99.

Bulharská monografie o slovotvorbě nejen bulharské. V. Radevová. V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi. Sofie: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2007, 312 s. – NŘ 93, 1 (2010), s. 37–43. (ve spoluautorství s I. Bozděchovou)

Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година. – Съпоставително езикознание XXXVIII, 1 (2013), с. 42–51. (ve spoluautorství s L. Uhlířovou)

Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka. NŘ 104, 1 (2021), s. 117–122. (ve spoluautorství s I. Nebeskou)

Jaké postoje zaujímají bulharští mluvčí k svému jazyku?. Slavia 90, 4 (2021), s. 488–499. (ve spoluautorství s L. Uhlířovou)

Spoluautorství

Черни, М. – Нишева, Б.: От Христо Ботев до самия праг на XXI век... Юбилейни щрихи към портрета на българистката Дана Хронкова. – Език и литература 70, 1–2 (2015), с. 256–277.

Нишева, Б. – Благоева, Д. – Колковска, С. Концепция за изграждане на електронен ресурс за българската и чешката неология – въвеждащи бележки. Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Том 1. (ред. Т. Александрова – Д. Благоева). ИБЕ, София, 2017, с. 96–107.

Martincová, O. – Niševa, B. Univerbizace v konkurenci (na českém a bulharském jazykovém materiálu). Slavia 87, 1–3 (2018), s. 239–262.

Колковска, С. – Благоева, Д. – Нишева, Б. Синонимни отношения при новата лексика в българския и чешкия език. Български език 65, 3 (2018), с. 17–33.

Kolkovska, S. – Niševa, B. – Blagoeva, D. Bilingual electronic resource model for the lexicographic description of neologisms. Papers of BAS 5, 2 (2018), s. 119-134.

Bozděchová, I. – Niševa, B. K životnímu jubileu Olgy Martincové. Slovo a slovesnost 81, 4 (2020), s. 324–330.

Články v novinách

Šopský salát - cvičky. – Tvar. 23/20 (2012), s. 12.

Knižní překlady (z češtiny do bulharštiny)

Владимир Мацура. Обувките на Масарик и други семи(о)фейлетони. Щастливата епоха. Символи, емблеми и митове 1948–1989. Изд. „Ерго“, София, 2021, 328 с.

 

Editorství

Niševa, Božana – Skwarska, Karolína – Blažek, David (eds.): Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 317 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 44.

Niševa, Božana – Blažek, David – Krejčířová, Iveta – Skwarska, Karolína – Šlaufová, Eva – Vašíček, Michal (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 544 s.


23. 11. 2021