Mgr. Jakub Mikulecký, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Jakub Mikulecký, Ph.D.

Email: mikulecky(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 265

Zaměření vědecké činnosti

Dějiny bulharské literatury 20. století. Bulharská neoficiální literatura v letech 1944–1989 v širší perspektivě zemí bývalého východního bloku. Bulharská exilová literatura (1944–1989). Traumatická paměť v bulharském literárním kontextu.

Současné projekty

Autorský monografický projekt Bulharská literatura v exilu. Výzkumný projekt si klade za cíl zmapovat literární produkci bulharského exilu v letech 1944–1989 v zemích tehdejšího geopolitického Západu.

Stručný profesní životopis

2007–2010: bakalářské studium, obor Historie + slavistická studia zemí EU, FF Univerzita Pardubice (obhajoba bakalářské práce a získání titulu Bc.)

2010–2012: navazující magisterské studium, obor Kulturně historická slavistika. FF Univerzita Pardubice (obhajoba magisterské diplomové práce a získání titulu Mgr.)

2013–2016: doktorské studium (Ph.D.) v oboru slovanských literatur na Filologické fakultě Plovdivské univerzity „Paisij Chilendarski“ (Bulharsko). Obhájení disertační práce na téma Egon Bondy aneb o poetice českého undergroundu (udělení titulu PhD.)

Od 2018 – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur)

Bibliografie

Monografie

Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 1944–1989. Praha: Academia / Slovanský ústav AV ČR, 2021, 511 s.

Články v časopisech a sbornících

Náhorní plošina. Dystopické vize Vladimira Svintily. Porta Balkanica, č. 1–2, ročník XII 2021, s. 19–24.

Kremikovská ocelárna jako literární topos. Bulharská poválečná literatura ve střetu diskurzů. Slavia, 90, 2021, sešit 3, s. 290–305.

Srpen 1968 a bulharská literatura. Studia Ethnologica Pragensia, č. 2 (2020), s. 13–24.

Култура и контракултура. Инвазия на кентаврите в социалистическия рай. Славянски диалози. Год. XVI, 2019, кн. 24, с. 7–34.

Между самиздата и библиофилията. Неофициални издания на българската поезия в периода на НРБ (1946–1989 г.). Дзяло [е-списание], год. VII, 2019, брой 15.

Студентският алманах „НЛО“ – самиздатът като контракултурен акт (1978–1979). Балканистичен форум, год. 28, № 3 (2019), с. 23–33. Благоевград, 2019.

Egon Bondy; básník a filosof. Filosofické paradigma českého literárního undergroundu. Homo bohemicus, č. 3–4 (2018). Sofie: Paradigma, 2018, s. 68–87.

Няколко наблюдения върху руския „постхуманизъм“. Юрий Мамлеев като метафизически националист. В: Научни трудове: Филология, кн. 1, сб. В, 2017. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 172–180.

Literární obraz bogomilů ve dvou filosoficko-historizujících prózách Emilijana Staneva jako aluze na komunistickou totalitu. IN: Slavia – časopis pro slovanskou filologii. 86, 2017, sešit 1. Praha, 2017, s. 39-44.

Ролята на Юрий Мамлеев в контекста на руския литературен ъндърграунд. В: Научни трудове, том 54. кн.1, сб. А. Пловдив, 2016, с. 464–473.

Taoistické aluze v poezii Egona Bondyho. Сб. от Тринадесети международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие”. София, 2016, с. 464–474.

Егон Бонди – Няколко бележки към поетиката на тоталния реализъм. В: Научни трудове, Филология, том 53, кн.1, сб. В. Пловдив, 2015, с. 409–420.

Романът на Егон Бонди „Братя Рамазови” – интертекстуални аспекти В: Словото – традиции и модерност. Сб. с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015 г. Пловдив, 2016, с. 311-320. ISBN 978-619-202-137-5.

Драматургията на Егон Бонди в контекста на чешката литература. Славянски диалози – Списание за славянски езици, литератури и култури, година XI, книжка 15. Пловдив, 2014, с. 145–155. ISSN 1312-5346.


8. 12. 2021