doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. — odborný profil


doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

E-mail: kulhankova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 244

Zaměření vědecké činnosti

Byzantská literatura a vyprávění v Byzanci: vývoj narativních způsobů a strategií, specifika vyprávění v různých žánrech; hagiografie, epika, příležitostná poezie; intertextualita; oralita a literárnost

Současné projekty

2019–6/2022 (GAČR): Naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis Akritis

Pedagogická činnost

2004–2021: FF Masarykovy univerzity: Byzantská a raně novořecká literatura, teorie literatury, recepce Byzance v moderní kultuře, novořecká gramatika

2009–2019: výukové pobyty v rámci projektu Erasmus+: Atény (2019), Kypr (2017), Katovice (2016), Ioannina (2014), Krakov (2011), Bukurešť (2010), Bratislava (2009)

Stručný vědecký životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2017: docentka v oboru klasická filologie
2008: Ph.D. novořecký jazyk a literatura
2005: Mgr. novořecký jazyk a literatura – klasický řecký jazyk a literatura
2000: Mgr. latinský jazyk a literatura – český jazyk a literatura

Přehled zaměstnání

3/2022–: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
3/2022–: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění - Centrum raně středověkých studií
2007–2/2022: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií

Působení v zahraničí

2020 (červen–srpen): Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University, Summer fellowship – zrušeno kvůli pandemii
2019–: členství a krátkodobé studijní pobyty v British School at Athens
2019, 2011: měsíční výzkumné pobyty na Universität Wien (program Aktion)
2017 (září–prosinec): výzkumná pracovnice v projektu Text and Narrative in Byzantium na Univerzitě Uppsala (tvůrčí volno na MU)
2016 (červen–srpen): Dumbarton Oaks Research Library, Washington, D.C., Summer fellowship
2007: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, doktorandská studijní stáž, 5 měsíců
2006: Institut byzantologie a folkloristiky, Národní univerzita Atény, studijní stáž, 5 měsíců

Výzkumné a pedagogické projekty

2018 (Fond rozvoje MU): Inovace předmětu Řecká literatura středověku a novověku
2017 (Fond rozvoje MU): Tvorba předmětu Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu
2017 (grant děkana FF): Překlad byzantského eposu Digenis Akritis
2012–2014 (GAČR): Raně byzantské narativní texty v zrcadle moderní literární teorie
2009 (Fond rozvoje vysokých škol): Tvorba předmětu Řecká literatura středověku a novověku

Členství ve vědeckých radách, komisích, odborných organizacích a panelech

2022–2026: členka mezinárodní poradní komise projektu “Spaces That Matter: Enclosed and Secluded Places in Early and Middle Byzantine Hagiography” (Rakouská akademie věd, FWF)
2021–2023: členka mezinárodního odborného výboru pro přípravu 7th European Congress of Modern Greek Studies (Vídeň 2023)
2020–: členka mezinárodní redakční rady časopisu Classica Cracoviensia
2019: členka habilitační komise na FSV Univerzity Karlovy (doc. Kateřina Králová)
2018–: členka výboru České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
2017–: členka Brněnského naratologického kroužku
2014–2021: editorka časopisu Neograeca Bohemica
2013–: členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica
2009–2010: členka hodnoticího panelu Lingvistika a literární vědy Grantové agentury České republiky
2008–2018: členka Českého národního byzantologického komitétu (od 2016 místopředsedkyně)
2002–2021: členka České společnosti novořeckých studií (2013–2017 předsedkyně)

Organizace mezinárodních konferencí a workshopů

2021 (září): Motifs, Influences, and Narrative Strategies in the Epics of the Medieval East and West, Swedish Research Institute, Istanbul
2018 (září): Byzantium and the Modern Imagination, Brno (s P. Marciniakem)
2014 (listopad): Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages, Brno
2010 (září): Literary Crossroads, Brno (s I. Radovou)

Přednášky a aktivní účast na konferencích (výběr z posledních 5 let)

2021 (listopad): International Conference Storyworlds in Collections, University Cyprus
2020 (prosinec): International Worskhop Storyworlds in Collections, University Cyprus (online)
2019 (červenec): 15th Congress of the Fédération internationale des associations d'études classiques and the Classical Association annual conference 2019, London
2019 (červenec): International Medieval Congress Leeds
2019 (únor): Holiness on the Move. Travelling Saints in Byzantium. An International Workshop, Newcastle upon Tyne
2018 (říjen): 6th European Congress of Modern Greek Studies, Lund
2017 (listopad): God, the Saint and the Text: Hagiographical studies as an Interdisciplinary field. Hagiography Workshop, Oslo
2017 (září): The 5th International Conference of the European Narratology Network: Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures, Praha (příspěvek a organizace panelu)
2016 (říjen): To See, to Report, to Persuade: Narrative and Verisimilitude in Byzantium, Uppsala
2016 (srpen): 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade
2016 (únor): Holy Hero(in)es. Literary Constructions of Heroism in Late Antique and Early Medieval Hagiography. International conference, Ghent


Bibliografie

Popularizace, překlady

Přednášky pro širší veřejnost a popularizační texty (např. 2021 přednáška na Letní škole klasických studií; 2019: časopis Dějiny a současnost; organizace besed a prezentací České společnosti novořeckých studií).

Překlady z byzantské a novořecké literatury do češtiny: 3 časopisecké a 7 vydaných knižních překladů (+ 2 v tisku): antologie řeckých pohádek Paní moře, detektivní trilogie P. Agapitose (Ebenová loutna, Bronzové oko, Smaltová medúza), byzantská hagiografie (Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy), epos (Digenis Akritis: Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři), příležitostná poezie (K čertu ať táhne studium).

10 nejvýznamnějších publikací

Kulhánková M. 2021. Narrative Coherence in Digenes Akrites (G). Byzantine and Modern Greek Studies 45, 184–198. doi:10.1017/byz.2021.14.

Kulhánková M. 2020. "For Old Men Too Can Play, Albeit More Wisely So". The Game of Discourses in the Ptochoprodromika. In Przemyslaw Marciniak and Ingela Nilsson (eds). Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Leiden: Brill, 304–323. doi:10.1163/9789004442566_016.

Cikán O. – Kulhánková M. 2020. Die Welt des Digenes Akrites: Zu den Eigennamen in der Grottaferrata-Version unter Berücksichtigung historischer Schichten und literarischer Assoziationsmöglichkeiten. Byzantinoslavica 78, 240–261.

Kulhánková M. 2017. Scenic Narration in the Daniel Sketiotes Dossier of Spiritually Beneficial Tales. Scandinavian Journal for Byzantine and Modern Greek Studies 3, 61–79.

Kulhánková M. 2015. Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Kulhánková M. 2015. Zwischen Wüste und Welt: die Konstruktion des Raumes in den byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Byzantinische Zeitschrift. 108 (2015) 715–733. doi:10.1515/bz-2015-0020.

Kulhánková M. 2014. Το άμυαλο γήρας στη βυζαντινή και πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία [Bláhové stáří v byzantské a raně novořecké literatuře]. Neograeca Bohemica. 14 41–49.

Kulhánková M. 2014. Der bestrafte Mönch. Ein erster Einblick in die Analyse der Erzähltechnik in den byzantinischen erbaulichen Diegeseis. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014) 139–153.

Kulhánková M. 2012. Das Eindringen der Volkssprache in die byzantinische Literatur als eines der Elemente der asteiotes. Frühmittelalterliche Studien 45, 233–243.

Kulhánková M. 2010. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts. Byzantinoslavica 68, 241–256.3. 3. 2022