prom. fil. Václav Konzal — odborný profil


prom. fil. Václav Konzal

13. prosince 1931—3. listopadu 2020

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

- staroslověnská lexikografie

- staroslověnské památky – textologie

- liturgické analýzy

- otázky cyrilometodějské

Realizované projekty

Staroslověnská lexikologie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii (GA ČR P406/12/1790)

Redakční činnost

Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Stručný vědecký životopis

1953–58: FF UK Praha (ruština – gruzínština)

1970–1971: Ústav jazyků a literatur ČSAV

1972–1982: Kabinet cizích jazyků ČSAV

1983–1992: Ústav pro jazyk český ČSAV

1992–2015: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


Bibliografie

Monografie

Staroslověnské legendy českého původu (Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů), Praha 1976 (spolu s E. Bláhovou; předmluva: A. I. Rogov).

Byzantské legendy. Praha 19801, 20072 (spolu s E. Bláhovou, I. Páclovou a Z. Hauptovou).

Písemnictví ruského středověku. Praha 1989 (spolu s E. Bláhovou a Z. Hauptovou), 2. vyd. pod názvem Ruská středověká literatura. Praha 2013.

Старославянская молитва против дьявола, Москва 2002

Edice

Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex Slavicus 2/N), Wien 1997 (spolu s L. Pacnerovou, P. Fetkovou, Z. Hauptovou, F. V. Marešem a J. Švábovou).

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první. Homilie I–XXIV, Praha 2005.

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý. Homilie XXV–XL, Praha 2006 (spolu s F. Čajkou).

Slovníky

Slovník jazyka staroslověnského, 4. sv., 1958–1997 (vědecký sekretář redakce a spoluautor hesel od sešitu 25 /1973)

Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae, V/53-56n. (Addenda et corrigenda), Praha 2010n.

Články v časopisech a sbornících

Die Entwicklung der byzantinischen Liturgie und die Slawen. In: V. Vavřínek (Hrsg.), Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.– 11. Jahrhundert. Akten des Colloquiums „Byzanz auf dem Höhepunkt seiner Macht“, Liblice, 20.– 23. September 1977, Praha 1978, s. 288–299.

Ještě jednou k csl. adjektivu „razlatyj“, Slavia 51, 1982, s. 54–55.

První slovanská legenda a její „Sitz im Leben“, Studia mediaevalia Pragensia I, 1988, s. 113–127.

Otazníky kolem církevněslovanské Modlitby k sv. Trojici a českých vlivů na literaturu Kyjevské Rusi. In: Palaeoslovenica. Památce Josefa Kurze (1901–1972), Praha, 1991, s. 8–23 /= Slavia 60, 1991, s. 232–247/.

Staroslověnská modlitba proti ďáblovi, Europa orientalis 2, 1992, s. 171–231.

Latinské participium futuri v staroslověnském překladu. (Responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských. památkách I.), Slavia 63, 1994, s. 193–205.

Církevněslovanská literatura – slepá ulička na prahu české kultury? In: Speculum medii aevi – Zrcadlo středověku, Praha 1998, s. 150–162.

Gloria – ‘´Υμνος ‘εώθινος – v Sinajském žaltáři – staroslověnský příspěvek k dějinám liturgie. In: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Olomouc – Praha 2000, s. 90–97.

Latinské gerundium a gerundivum v staroslověnském překladu (Responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách II.), Slavia 74, 2005, s. 167–190.

Latinský ablativ absolutní v staroslověnském překladu (Responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách III.), Slavia 81, 2012, s. 191–204.


5. 11. 2020