Mgr. Jana Kocková, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Jana Kocková, Ph.D.

E-mail: kockova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 256

Zaměření vědecké činnosti

Ruština v kontrastivním pohledu s češtinou a němčinou, neurčité tvary slovesné

Současné projekty

Vidové funkce neurčitých tvarů slovesných

Présens/futurum v kontrastivním pohledu

Stručný vědecký životopis

2002–2007: Filozofická fakulta UK, magisterské studium, obory germanistika a východoevropská a slavistická studia ve specializaci ruština (diplomová práce: Sekundární typologie z hlediska Pražské typologie. Infinitivní konstrukce v ruštině ve srovnání s češtinou a němčinou)

2007–2016: Filozofická fakulta UK, doktorské studium, obor Slovanská filologie (dizertační práce: Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině a němčině. Typologický pohled.)

od 2017: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie


Bibliografie

Slovníky

Velký česko-ruský slovník (spolupráce v letech 2017–2020)
http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index_crs.html

Monografie

Kocková, J.: Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence. Praha 2022

Články v časopisech a sbornících

Kocková, J.: Neurčité tvary slovesné v češtině a ostatních slovanských jazycích, in: Nová čeština doma a ve světě 1, FF UK, 2014, 43-52.

Kocková, J.: Jak se překládají ruské přechodníky, in: Nová čeština doma a ve světě 1/2, FF UK, 2013, 55-62.

Kocková, J.: Ekvivalence na základě paralelních korpusů na příkladě přechodníků vidu nedokonavého v ruštině, in: Lingvistika Praha, FF UK, 2013, dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/171

Kocková, J.: Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého vidu v češtině na základě paralelních korpusů, Korpusová lingvistika – 1 InterCorp, nakl. Lidové noviny, 2011, 251-261.

Коцкова, Я.: Фазовые глаголы в сочетании с отглагольными существительными на основе русского и чешского языков. Славянский мир: Язык, литература, культура. Москва, 2018 - (М. Л. Ремнёва – Н. Е. Ананьева – В. Ф. Васильева – А. И. Изотов – Е. Н. Ковтун – К. В. Лифанов – О. А. Остапчук). 146-148.

Kocková, J.: Substantiva mezi slovesem a jménem. Substantiva na -ní (-tí) / -nije (-tije) v češtině a ruštině ve světle paralelního korpusu. Časopis pro moderní filologii. Roč. 99, č. 1, 2017, 55-64.

Kocková, J.: Существительные на -ние/-тие (-ní/-tí) в русско-чешском сопоставлении. In: Gutiérrez Rubio, E. – Grischenko, A. – Kislova, E. – Kruk, D. – Speed, T. – Týrová, Z. (eds.), 2018: Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборники, 64, 90-99.

Коцкова, Я.: Неличные формы глагола как средства выражения таксиса в русском и чешском. Acta Linguistica Petropolitana. 2019. Vol. 15.3. 87–110.

Brankatschk, K. – Kocková, J.: Main Slavonic Predicates with the Root “-gnev-”. A corpus-based comparison of Russian, Czech and Sorbian. In: Gutiérrez Rubio, E. – Grishchenko, E. – Kruk, D. – Speed, T. – Týrová, Z. – Wysocka, A. (eds.), 2020: Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden. Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 65, 36-45.

Zprávy

Kocková, J.: Zasedání věnované 40. výročí publikace Russkaja grammatika. Slavia. Roč. 89, č. 3 (2020), 361-363.

Překlady

Překlad Kutnohorského dekretu pro projekt Wolfenbütteler Digitale Bibliothek, http://diglib.hab.de/edoc/ed000227/start.htm (2015-2016)


23. 8. 2022