Mgr. Jana Kocková, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Jana Kocková, Ph.D.

E-mail: kockova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 256

Zaměření vědecké činnosti

Ruština v kontrastivním pohledu s češtinou, dějová substantiva

Současné projekty

Velký česko-ruský slovník

Stručný vědecký životopis

2002–2007: Filozofická fakulta UK, magisterské studium, obory germanistika a východoevropská a slavistická studia ve specializaci ruština (diplomová práce: Sekundární typologie z hlediska Pražské typologie. Infinitivní konstrukce v ruštině ve srovnání s češtinou a němčinou)

2007–2016: Filozofická fakulta UK, doktorské studium, obor Slovanská filologie (dizertační práce: Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině a němčině. Typologický pohled.)

od 2017: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie


Bibliografie

Články v časopisech a sbornících

Neurčité tvary slovesné v češtině a ostatních slovanských jazycích, in: Nová čeština doma a ve světě 1, FF UK, 2014, s. 43-52

Jak se překládají ruské přechodníky, in: Nová čeština doma a ve světě 1/2, FF UK, 2013, s. 55-62

Ekvivalence na základě paralelních korpusů na příkladě přechodníků vidu nedokonavého v ruštině, in: Lingvistika Praha, FF UK, 2013, dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/171

Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého vidu v češtině na základě paralelních korpusů, in: Korpusová lingvistika – 1 InterCorp, nakl. Lidové noviny, 2011, s. 251-261

Překlady

Překlad Kutnohorského dekretu pro projekt Wolfenbütteler Digitale Bibliothek, http://diglib.hab.de/edoc/ed000227/start.htm (2015-2016)


15. 9. 2020