Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

E-mail: knoll(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 260

Zaměření vědecké činnosti

- dějiny církevní slovanštiny

- německo-západoslovanský románsko-slovanský jazykový kontakt

- diachronní lingvistika a historická sociolingvistika

Pedagogická činnost

od 2018 kurz Dějiny areálového jazyka (ruština a ukrajinština) (FF UK Praha)

2014–2015 kurzy Dějiny německo-západoslovanského jazykového kontaktu a Řečtina pro slavisty (FF UK Praha)

2007–2008 kurzy Řečtina pro slavisty a Úvod do kašubštiny (FF UK Praha)

Redakční činnost

člen redakce Románského etymologického slovníku (DÉRom, Nancy – Saarbrücken)

člen výkonné redakce časopisu „Byzantinoslavica, revue internationale des études byzantines“

Stručný vědecký životopis

od 2016: Slovanský ústav AV ČR

2012: Ph.D. – FF UK Praha (obor: slovanská filologie)

2005: Mgr. – FF UK Praha (obor: latina – řečtina)


Bibliografie

Monografie

Církevní slovanština v pozdním středověku. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Scriptorium 2019, 424 s.

Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4)

Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra: Ministeri d’Educació i Cultura 2011, 168 s. (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3)

Studie v časopisech, sbornících a kolektivních monografiích

2021

Written Languages in Wallachia during the Reign of Neagoe Basarab (1512–1521). Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2021, 11, 231–267. https://doi.org/10.18778/2084-140X.11.12

Gorazd: An Old Church Slavonic Digital Hub and the Romanian Slavonic studies. Diacronia 14, 2021, 1–9. https://doi.org/10.17684/i14A197en

The „Romanian Slavonic language“ and lexicography. In: Janyšková, Ilona, Karlíková, Helena, Boček, Vít (ed.): Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Praha: NLN 2021, 307-323.

2020

Вопросы развития славянского книжного языка в Валахии (ХV-ХVІІ вв.). In: Тотоманова, Анна-Мария, Славова, Татяна: Седми международнен колоквиум по старобългаристика. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 2020, 33-47.

*/ɪnˈβit-a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ; agir sur (qn) pour qu’(il) fasse (qch.) ». In: Buchi, É., Schweickard, W.: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 3, De Gruyter 2020, 340-342, mapy 343-344

*/konˈβit-a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) » In: Buchi, É., Schweickard, W.: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 3, De Gruyter 2020, 355-356, mapa 357

2019

Changes in the Church Slavonic in the 14th–15th Centuries. Slavia. 2019, 88(3), 252–279.

Lexicografia slavonă şi slava veche şi intrarea ei în era digitală. Studii şi cercetări lingvistice 70, 2019, 1, 74–87.

2018

Limba slavonă şi slavonismele în context românesc. Romanoslavica 53, 2018, 4, 61–78.

Literární dialekt nebo mikrojazyk? In: Holub, Z. (red.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita 2018, 177–190.

Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě. In: Bogoczová, I., Nedomová, Z. (red.): Area-Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. Ostrava: Ostravská univerzita 2018, 79–90.

Фрагментация полабско-поморского языкового континуума. Slavia 87/1-3, 2018, 158–188.

2017

Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století. Slavia Occidentalis 74/1, 2017, 7–40. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.1

Типология чешско-румынских лексических параллелей. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno (ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2017, 215–227.

Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и организация. In: Русский язык и открытое образование в контексте многоязычия в России и за рубежом. Материалы круглых столов (сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова). Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 2017, с. 158–179.

Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice. Slavia 2-3/2017, s. 301–334.

Pòmòrzanie ë pòmòrsczi jãzëk w Brazylëji. Pomerania 3/2017, s. 38–41.

От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения – МИК. 2017, с. 11–43.

Историко-языковые связи серболужицкого языка с полабским. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения 2017, с. 137–151.

Do roku 2016

Stručné seznámení s polabštinou, Česko-lužický věstník 6/XXVI (2016), s. 43–45.

Kašubský duál, in: Slavia 83/3 (2014), s. 235–261.

Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.

Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27–38.

Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37–48.

Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.–19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD).

Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96–104.

Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed. V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247–256.

Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131–138.

Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, in: Slavia 78/1–2 (2009), s. 1-22.

Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29–46.

Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan), Praha 2007.

Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289–302.

Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature before 1945, in: Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies (ed. L. Babka, P. Roubal), Prague 2007, s. 63–71.

Er aranés: er occitan en Catalonha, in: Romania Alternativa 2005
(http://www.romaniaminor.net/alternativa/aran.pdf).

Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, in: Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75–77.

"Lem v Karpatach", Osudy jednoho zapomenutého východoslovanského etnika, in: Navýchod  4 (2005), s. 9-12.

"Kvitok karpatski z dalekoho kraju", Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině, in: Navýchod 3 (2005), s. 14-16.


5. 4. 2022