Dr. Mirosław Jankowiak — odborný profil


Dr. Mirosław Jankowiak

E-mail: jankowiak(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 270

Zaměření vědecké činnosti

polština v oblasti severních regionů, běloruština, východoslovanská dialektologie, historie běloruštiny, balto-slovanské jazykové pomezí, Bělorusové v pobaltských zemích a Kaliningradské oblasti, Poláci na území bývalého SSSR (jazyk, historie, národní identita)

Současné projekty:

Běloruská nářečí v Lotyšsku jako příklad lexikálního dědictví balto-slovanského pomezí

Mobilitní projekt s Ústavem lotyšského jazyka Lotyšské akademie věd na 2019–2021 (Lotyšsko- západoslovanské jazykové a kulturní souvislosti: minulost, současnost, perspektivy) - koordinátor

Mobilitní projekt s Ústavem jazykovědy Národní akademie věd Běloruska na 2020–2022 (Bělorusko- západoslovanské jazykové a kulturní souvislosti: minulost, současnost, perspektivy) – koordinátor

Stručný vědecký životopis

1998–2003: Varšavská univerzita, Polská filologie, bakalářské studium jazykovědy

1998–2003: Varšavská univerzita, Ústav aplikované lingvistiky a východoslovanské filologie, Katedra běloruské filologie, magisterské studium jazykovědy

2002–2004: Varšavská univerzita, Studia východní Evropy a střední Asie, Specializace: Východní Evropa, kulturologie, absolutorium

2003–2008: Polská akademie věd, Ústav slovanských studií, doktor humanitních věd se zaměřením na jazykovědu

2018–2022: Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.

Ocenění

2013: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 80. výročí NANB za popularizaci historie a dialektologie běloruštiny mezi studenty

2019: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 90. výročí NANB za výzkum běloruských nářečí v Lotyšsku


Bibliografie

Monografie a slovníky

Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů, Praha 2018: Slovanský ústav AV ČR, 468 ss.

Słownik Mówionej Polszczyzny Północnokresowej, I. Grek-Pabis (red.), M. Jankowiak, M. Ostrówka, Warszawa 2017, ss. 1446. [preprint].

(red.) В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Беларуска-польскія культурна- моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, ss. 428.

N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308.

Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, vyd. I: Беласток-Вільня 2012, С. 288, vyd. II: Смаленск 2015, С. 288. [Překlad z polštiny].

Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, ss. 248.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część II, LingVaria XIV, Kraków 2019, Nr 2(28), s. 135–144.

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część I, LingVaria XIV/2019, 1/27, Kraków 2019, s. 149–164.

Leksyka polskiego pochodzenia w gwarach białoruskich na Litwie, Acta Albaruthenica 19/2019, Warszawa, s. 241–250.

The vocabulary of the Belarusian dialects as an example of the language contacts on the Baltic-Slavic borderland (project concept), Linguistica Lettica 25, Rīga 2018, s. 138–153.

Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański), Slavistica Vilnensis 61, 2016, s. 81–105.

Leksyka gwar południowej Pskowszczyzny pochodzenia bałtyckiego (rejony siebieski i newelski), Acta Baltico-Slavica 40, 2016, s. 74–92.

Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 50, 2016, s. 140–167.

Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski, Slavia 84, 2015, 2, s. 213–231.

Belarusian Dialects in Latvian Latgale – Transitional or Mixed? In: Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North, Northwest Russian and Belarusian Dialects, Slavica Bergensia 12, 2014, p. 37–65.

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii, Slavia 82, 2013, 3, s. 315–322.


19. 2. 2020