Dr hab. Mirosław Jankowiak — odborný profil


Dr hab. Mirosław Jankowiak

E-mail: jankowiak(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 270

Zaměření vědecké činnosti

polština v oblasti severních regionů, běloruština, východoslovanská dialektologie, historie běloruštiny, balto-slovanské jazykové pomezí, Bělorusové v pobaltských zemích a Kaliningradské oblasti, Poláci na území bývalého SSSR (jazyk, historie, národní identita), jazyk Bělorusů v Československu meziválečného období a dnes

Současné projekty:

Výzkum běloruských nářečí na bělorusko-baltském a bělorusko-západoslovanském pomezí

Běloruský tisk v meziválečném Československu

Běloruská nářečí v Lotyšsku jako příklad lexikálního dědictví balto-slovanského pomezí

Stručný vědecký životopis

1998–2003: Varšavská univerzita, Polská filologie, bakalářské studium jazykovědy

1998–2003: Varšavská univerzita, Ústav aplikované lingvistiky a východoslovanské filologie, Katedra běloruské filologie, magisterské studium jazykovědy

2002–2004: Varšavská univerzita, Studia východní Evropy a střední Asie, Specializace: Východní Evropa, kulturologie, absolutorium

2003–2008: Polská akademie věd, Ústav slovanských studií, doktor humanitních věd se zaměřením na jazykovědu

2018–2022: Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.

od roku 2023: Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

březen 2023: habilitace na Toruňské univerzitě (dr hab.)

Ocenění

2013: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 80. výročí NANB za popularizaci historie a dialektologie běloruštiny mezi studenty

2019: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 90. výročí NANB za výzkum běloruských nářečí v Lotyšsku


Bibliografie

Monografie a slovníky

M. Jankowiak, K. Kascian (eds.), In the Shadow of Others. Belarusian-Latvian Relations from the Past to Nowadays, Praha 2022: Slovanský ústav AV ČR, 592 s.

Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí, Praha 2022: Slovanský ústav AV ČR, 624 s.

Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů, Praha 2018: Slovanský ústav AV ČR, 468 s.

Słownik Mówionej Polszczyzny Północnokresowej, I. Grek-Pabis (red.), M. Jankowiak, M. Ostrówka, Warszawa 2017, 1446 s. [preprint].

(red.) В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Беларуска-польскія культурна- моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, 428 s.

N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, 308 s.

Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, vyd. I: Беласток-Вільня 2012, С. 288, vyd. II: Смаленск 2015, 288 c. [Překlad z polštiny].

Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, 248 s.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích (vybrané)

Współczesne gwary białoruskie na Litwie (rejon wileński), Slavistica Vilnensis 66(1), Vilnius 2021, s. 85–101.

Współczesne gwary białoruskie na Litwie (rejon solecznicki), Slavistica Vilnensis 66(2), Vilnius 2020, s. 83–97.

Belarusian language and dialects in Latvia: history, present day, perspectives, Linguistica Lettica 28, Rīga 2020, s. 94–117.

Cekanne – dzekanne, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1–8.

Akan’e – jakan’e, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1–16.

Cokan’e, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1–8.

Belarusian, [In:] (ed.) M.L. Greenberg, Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online by BRILL, 2020, pp. 1–15.

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część II, LingVaria XIV, Kraków 2019, Nr 2(28), s. 135–144.

Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Część I, LingVaria XIV/2019, 1/27, Kraków 2019, s. 149–164.

Leksyka polskiego pochodzenia w gwarach białoruskich na Litwie, Acta Albaruthenica 19/2019, Warszawa, s. 241–250.

The vocabulary of the Belarusian dialects as an example of the language contacts on the Baltic-Slavic borderland (project concept), Linguistica Lettica 25, Rīga 2018, s. 138–153.

Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański), Slavistica Vilnensis 61, 2016, s. 81–105.

Leksyka gwar południowej Pskowszczyzny pochodzenia bałtyckiego (rejony siebieski i newelski), Acta Baltico-Slavica 40, 2016, s. 74–92.

Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 50, 2016, s. 140–167.

Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski, Slavia 84, 2015, 2, s. 213–231.

Belarusian Dialects in Latvian Latgale – Transitional or Mixed? In: Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North, Northwest Russian and Belarusian Dialects, Slavica Bergensia 12, 2014, p. 37–65.

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii, Slavia 82, 2013, 3, s. 315–322.


20. 3. 2023