Mgr. Václav Čermák, Ph.D. — odborný profil


Mgr. Václav Čermák, Ph.D.

E-mail: cermakva(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 250

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

- staroslověnský překlad biblických knih

- textologie staroslověnských a církevněslovanských památek

- charvátskohlaholské písemnictví

- slovanská rukopisná tradice Emauzského kláštera v Praze

Současné projekty

Řecko-staroslověnský index

Edice charvátskohlaholských zlomků v ČR

Pedagogická činnost

odborný asistent Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze (částečný úvazek)

Redakční činnost

– vedoucí redaktor časopisu „Slavia“

– člen redakční rady časopisu „Slavica Slovaca“ (Bratislava)

– člen redakční rady časopisu „Slověne“ (Moskva)

Členství ve vědeckých radách a komisích

předseda a člen Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

předseda Českého komitétu slavistů (od roku 2012)

člen Mezinárodního komitétu slavistů (od roku 2013)

člen Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů

člen Biblické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Stručný vědecký životopis

1997: Mgr. – FF UP Olomouc (obor: čeština-latina)

2002: Ph.D. – FF UK Praha (obor: slovanská filologie)

od r. 1999: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od r. 2003-2012: vedoucí Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie SLÚ

od 2008: odborný asistent FF UK v Praze


Bibliografie

Monografie

Církevněslovanská lexikografie 2006 (edd. E. Bláhová, E. Šlaufová, V. Čermák). Praha 2007, 110 s.

Slovníky

Řecko-staroslověnský index/ Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I, fasc. 1-7n. Praha – Pragae 2008n.

Články v časopisech a sbornících

Proverbia v charvátskohlaholských breviářích a jejich neslovanské předlohy. Slavia 68, 1999, s. 251-258.

Několik poznámek o významu charvátskohlaholských breviářů pro cyrilometodějský překlad Starého zákona. In: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. Olomouc – Praha 2000, s. 81-89.

K otázce předlohy starozákonních textů v charvátskohlaholských breviářích. In: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova I. Zagreb 2001, s. 193-198.

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Praha 2003, s. 59-69.

Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátskohlaholských breviářů. In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.). Uredili M.-A. Dürrigl, M. Mihaljević, F. Velčić. Zagreb-Krk 2004, s. 149-155.

Nové slovenské práce o cyrilských rukopisech východoslovenského původu. Slavia 73, 2004, s. 314-321.

Emauzský hlaholský nápis – příspěvek k hlaholské epigrafice. Slavia 74, 2005, s. 343-358.

Dvě nové edice staročeských hlaholských památek. Listy filologické 128, 2005, s. 375-378.

K rumunsko-české a česko-rumunské lexikografii. Slavia 75, 2006, s. 73-76.

K činnosti I. Paňkevyče a V. A. Pogorelova v Československu. Slavia 75, 2006, s. 439-443.

K finální podobě Řecko-staroslověnského slovníku-indexu. Slavia 76, 2007, s. 39-46.

Z historie Řecko-staroslověnského indexu. In: Církevněslovanská lexikografie 2006. Praha 2007, s. 53-60.

К некоторым особенностям членения славянского перевода книги Притч в рукописи F.I.461. Кирилло-Методиевски студии 17. София 2007, s. 827-831.

K pojetí nové církevní slovanštiny v areálu Slavia orthodoxa a Slavia latina. Slavia 77, 2008, s. 29-39.

Zu der neueren Erforschung der Übersetzungen des slavischen Parömienbuchs. Byzantinoslavica 66, 2008, s. 333-347.

Значение А. И. Соболевского для чешской палеославистики. Труды Отдела древнерусской литературы. Том 59. Санкт-Петербург 2008 (2009), s. 11-17.

Hlaholice v Diadochu Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Slavia 78, 2009, s. 247-258.

Branko Fučić a Staroměstský kámen. In: Galović, T. (ed.): Az grišni djak Branko, pridivkom Fučić. Malinska – Rijeka – Zagreb 2011, s. 659-664.

Hlaholská abecedaria v českém prostředí. In: Nejedlý, P. – Vajdlová, M. (edd.): Cesty slova. Praha 2012, s. 36-42.

Žaltářní citáty v českocírkevněslovanském překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy) Řehoře Velikého. Slavia 82, 2013, s. 53-68.

Staroslověnské písemnictví cyrilometodějské a jeho rukopisné dochování/ Cyrillo-Methodian Old Church Slavonic Literature and Its Manuscript Tradition. In: Mitáček, J. (ed.): Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – Their Era, Lives and Work. Brno 2013, s. 55-68 + 184-197.


15. 5. 2018