PhDr. František Čajka, Ph.D. — odborný profil


PhDr. František Čajka, Ph.D.

E-mail: cajka(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 258

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

staroslověnská lexikografie, českocírkevněslovanské písemnictví

textologie

Současné projekty

- Gorazd: digitální portál staroslověnštiny (NAKI II, MKČR DG16P02H023)

- Ediční příprava latinských předloh Besěd na evangelije

Pedagogická činnost

- odborný asistent na PF UJEP Ústí nad Labem (výuka úvodu do slavistiky, staroslověnštiny a staré češtiny)

Členství ve vědeckých radách a komisích

člen Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

člen Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů

člen Jazykovědného sdružení ČR

Stručný vědecký životopis

- Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: česká filologie - historie (promoce 2002).

- v roce 2010 zakončil doktorský studijní program v Ústavu slavistických a východoevropských studií University Karlovy

- od roku 2002: pedagogicky působí na PF UJEP v Ústí nad Labem

- od roku 2003: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

Bibliografie

Monografie, edice

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia. (Díl první). Ed. V. Konzal. Praha 2005 (technická redakce).

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia. (Díl druhý). Eds. V. Konzal a F. Čajka. Praha, 2006.

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii. Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011.

V. Konzal, Staroslověnská modlitba proti ďáblu – nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví. Uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá. Praha, 2015.

Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Eds. František Čajka – Marcel Černý. Praha 2016.

Lexikografická díla

Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae V. – Dodatky a opravy k I. dílu / Addenda et corrigenda ad Volumen I. Hl. red. Z. Hauptová, V. Konzal, Š. Pilát. Praha 2016.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích:

K stsl. a csl. vъsemogyjь – problémy analýzy stsl. lexika. Sborník mezinárodní konference Prostor v jazyce a v literatuře 2006 (Ústí nad Labem, 5.–7. 9. 2006), s. 193–196.

Rukopisná zachování církevneslovanské legendy o svaté Anastázii. Slavia (ČESKÁ SLAVISTIKA – Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.–16. 9. 2008), roč. 77, č. 1–3 (2008), s. 17–28.

Příspěvky E. Bláhové k problematice českocírkevněslovanské. Homo bohemicus 1 (2008), s. 15–30.

K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře, 1. díl – část jazykovědná, Ústí nad Labem 2009, s. 264–268.

Žitije svv. Anastasii i Chrisogona po russkomu spisku XVII veka: tekstologičeskije nabljudenija. Slavjanskoje i balkanskoje jazykoznanije. Paleoslavistika: Slovo i tekst. Institut slavjanovedenija RAN, Moskva 2012, s. 235–252.

Molitva o izbavlenii ot bluda v církevněslovanských rukopisech Trojicko-sergijevské lávry. Slavia 82, 2013, 1–2, s. 43–52.

Srbskocírkevněslovanský rukopis Modlitby svatého Řehoře. In: Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Eds. Pavel Kouřil a kol. Brno 2014, s. 288–291. [anglická verze: The Serbian Church Slavonic manuscript of the Prayer of St Gregory. In: The Cyril and Methodius mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Eds. Pavel Kouřil et al. Brno 2014, s. 300–303].

Dodatky ke Slovníku jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae V. – Addenda et corrigenda). In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Eds. František Čajka – Marcel Černý. Praha 2016, s. 87–107.

„Václav Konzal“. In: Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Eds. František Čajka – Marcel Černý. Praha 2016, s. 323–342.

К заменам лексем aminь и pravo в Беседах на Евангелия Григория Великого. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (eds.). Praha 2017, s. 75 – 92.

Glosa v rukopise Chil 442 (fol. 565a) a její vztah k Besědám Řehoře Velikého. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Malčík, P. (ed.). Praha 2018, s. 87–96.


>9. 9. 2020