Katja Brankačkec (Brankatschk), Ph.D. — odborný profil


Katja Brankačkec (Brankatschk), Ph.D.

E-mail: brankatschk(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 275

Zaměření vědecké činnosti

sorabistika, německo-západoslovanský jazykový kontakt, gramatikalizace

Dokončené projekty

Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (grantový projekt GA ČR P406/16/10866S)

Distribuce a funkce minulých tvarů ve starší lužické srbštině, staré češtině a staré polštině (grantový projekt GA ČR P406/11/P424)

Stručný vědecký životopis

od r. 2011: SLÚ AV ČR

do r. 2010: doktorandka v oboru Slovanská filologie na FF UK v Praze, vědecká pracovnice na různých místech (LMU Mnichov).
Disertace: Verbální prefixy v horní lužické srbštině. Odlučitelné předpony ve starší lužické srbštině a jejich ekvivalenty v moderní lužické srbštině

do r. 2003: studium sorabistiky, politologie a východoevropských studií na Univerzitě Lipsko

Bibliografie

Monografie

Katja Brankačkec – František Martínek – Anna Paap: Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen. Eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe. Peter Lang GmbH, Berlin 2019, 312 s. ISBN 978-3-631-77928-6 (Print), E-ISBN 978-3-631-79400-5 (E-PDF), E-ISBN 978-3-631- 79401-2 (EPUB), DOI 10.3726/bl5807

Recenze:
Roland Marti: Katja Brankačkec, František Martínek, Anna Paap: Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen. Eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe. Berlin etc.: Peter Lang 2019 (= Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik; 11), 314 S. / 137–146.
Bohumil Vykypěl: Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen. Eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe. [Recenze]. [BRANKAČKEC, K.; MARTÍNEK, F.; PAAP, A.: Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen. Eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe. Berlin: Peter Lang, 2019. 312 s. (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik, 11)]. Linguistica Brunensia. Roč. 68, č. 2 (2020), s. 110-111. ISSN 1803-7410

Katja Brankačkec: Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen. Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Altpolnischen und Alttschechischen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, 186 s.
ISBN 978-3-631-64668-7 (Print), E-ISBN 978-3-653-04170-5 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-04170-5

Recenze:
Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań), Zeszyty Łużyckie 48 (2014), 377–379.
Richard Bígl (Budyšin) „Kak zwuraznjachu zańdźenosć?“, Rozhlad 5/65 (2015), 29–30.
Jerzy Molas (Warszawa), Zeszyty Łużyckie 50 (2016), 465–467.

Články v časopisech a sbornících

Brankačkec, Katja et al. forthcoming: Symetrie a asymetrie v sémantice: K prefixaci sloves označujících pohyb v západoslovanských jazycích. In: Sborník z konference „Symmetry and Asymmetry in Language communication“ Banská Bystrica 16.–17. 9. 2021

Brankačkec, Katja, 2021: Das Präfix po- und der Verbalaspekt im Obersorbischen. In: Brehmer, Bernhard – Gattnar, Anja – Perevozchikova, Tatjana (eds.): Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Tübingen Library Publishing, 41–52.

Brankačkec, Katja – Škrabal, Michal 2021: Mudra’s Upper Sorbian – Czech dictionary – what can be done about this lexicographic „posthumous child“? In: Kosem, I. et al. (eds.): Electronic lexicography in the 21st century: post-editing lexicography. Proceedings of the eLex 2021 conference. Brno: Lexical computing CZ, 325–338.

Brankačkec, Katja 2020: Valence predikátů z oblasti „HNĚV“ v hornolužické srbštině. Prace Filologiczne 75 (1), 71–93.

Jana Kocková – Katja Brankačkec: Main Slavonic Predicates with the Root “-gnev-”. A corpus-based comparison of Russian, Czech and Sorbian. In: Gutiérrez Rubio, E. – Grishchenko, E. – Kruk, D. – Speed, T. – Týrová, Z. – Wysocka, A. (eds.), 2020: Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden, (die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники), pp. 36-45.

2018: Katja Brankačkec – Anna Nedolužko: The Valency of Sorbian and Czech Verbs with the Meanings ‚to teach‘, ‚to learn‘ and ‚to get used to‘ in the Corpora Diakorp, Hotko, and Dotko. Zeszyty Łużyckie 52, 9–23.

2018: Äquivalente zu lateinisch ante-, prae- und deutsch vor- im Sorbischen und Tschechischen aus diachronischer Sicht. Slavia, 87 (1–3), 1–29.

2017: Valenční Vazby ekivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen v korpusech Diakorp, Hotko a Dotko (ČNK), Prace filologiczne 70 (1), 105–127.

2017: K. Brankačkec, F. Martínek, L. Futtera: Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Naše Řeč 100 (4), 243–257.

2015: Zur Verwendung der Vergangenheitsformen in den Bibelübersetzungen ins ältere Obersorbische und Alttschechische. In: S. Wölke, H. Bartels (eds.): Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen. Bautzen: Domowina, 157–176.

2013: Aorist a imperfektum v horní lužické srbštině – čistě morfologický rozdíl? In: B. Bednáříková, P. Hernandezová (eds.): Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc, 146–159.

2013: Irregular Aorist and Imperfect Forms in Older Upper Sorbian and Upper Sorbian Aspect. In: S. Paliga (ed.): Romano-Bohemica II. Bukurest, 35–52.

2012: Odlučitelná předpona preč a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině a jejich role při gramatikalizaci slovesného vidu. In: Sborník z konference „Gramatika a Korpus 2012: 4. mezinárodní konference u příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 1–11.

2012: Sprachwandel durch Sprachkontakt. Reaktionen des Sorbischen auf Veränderungen in der deutschen verbalen Wortbildung. In: I. Janyšková, H. Karlíková (eds.): Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 385–398.

2011: Integrierung von Präpositionalphrasen in komplexe Verben im Obersorbischen. Slavia 80 (4), 376–398.

2011: Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Aspekt und Iterativität im Sorbischen. Lětopis 58 (2), 88–107.

2009: Vývoj purismu zaměřeného proti germanismům v horní lužické srbštině od 18. století. In: O. Uličný et al. (eds.): Eurolingua a Eurolitteraria 2009. Liberec, 149–158.

2009: Vid v hornolužické srbštině. In: M. Ivanová, M. Ološtiak (eds.): Varia XVIII. Zborník materiálov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3.–5. 12. 2008). Prešov, 58–88.

2009: Kontaktnolinguistiske přepytowanje słowjesow přińć a přichadźeć w ewangelskej hornjoserbšćinje 18. lětstotka. In: E-Sorapis 2 (Folia linguistica), 75–112. web...

2008: Syntetické préteritum v hornolužických novinách J. B. Dejky 1809–1812. In: A. Gálisová, A. Chomová (eds.): Varia XV. Zobrník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7.–9. 12. 2005). Bratislava, 74–87.

Recenze

2016: Sonja Wölkowa, Małgorzata Milewska-Stawiany: Leksikologiske přinoški II. IV. Seminar serbskeje słowotwórby a leksiki. Rozhlad (1, 2016), 16–20.

2014: Jadwiga Piskorz: Die Grammatikalisierung eines neuen Perfekts im Polnischen. Ein Beitrag zur Entwicklungslogik des Perfekts. Frankfurt a.M.: Lang, Slavia 83 (2), 186–219.

2012: Fabian Kaulfürst: Studije k rěči Michała Frencla. Budyšin: Domowina 2012, Lětopis 59 (2) 145–147.

2009: Lenka Scholze: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt. Bautzen: Domowina 2008, Lětopis 56 (2), 141–146.


26. 3. 2022