Mezinárodní spolupráce v rámci meziakademických dohod...


...mezi Akademií věd ČR a Ruskou akademií věd:

Institut slavjanovedenija RAN, Moskva

Paleoslovenistika:

 • vliv řeckého jazyka na formování staroslověnského lexikálního fondu (2012—2014)
 • paleografické studium písemných památek (2012—2014)
 • srovnání řeckého lexika se staroslověnským (2009—2011, navazuje na předchozí 2006—2008)
 • příprava a edice církevněslovanských památek: Besědy Řehoře Velikého, Grigorovičev parimejník (2006—2008)
 • příprava nového doplněného vydání jednosvazkového staroslověnského slovníku (2003—2005)

Dějiny ruské emigrace v ČSR:

 • projekt „Kulturní a vědecké dědictví ruské emigrace v meziválečném Československu“ (2012—2014)
 • projekt „Na rubeže kultur: russkaja emigracija v mežvojennoj Čechoslovakii“ (2009—2011)
 • ruští vědci – představitelé humanitních oborů v meziválečném Československu
 • projekt „Ruské vědecké, kulturní a politické instituce v meziválečném Československu“ (2006—2008)

Institut mirovoj literatury RAN, Moskva

Dějiny ruské emigrace v ČSR:

 • projekt „A. L. Bém a ruská literární emigrace v Praze“ (2006—2008)

Institut russkoj literatury (Puškinskij dom) RAN, Sankt Peterburg

Dějiny ruské emigrace v ČSR:

 • projekt „Vzájemné kulturní vztahy mezi centry ruské meziválečné emigrace: Korespondence A. Remizova (Paříž) s N. Zareckým, A. Bémem, J. Ljackým (Praha)“ (2012— 2014, navazuje na předchozí 2009—2011, 2006—2008)

Institut russkogo jazyka imeni V. V. Vinogradova RAN, Moskva

Paleoslovenistika:

 • projekt „Staré církevněslovanské památky českého původu jako pramen staroslověnské a staroruské lexikografie“ (2012—2014, navazuje na předchozí 2009—2011, 2006—2008)

Lingvistika a lexikografie:

 • projekt „Dynamika slovní zásoby a gramatického systému ruštiny a češtiny: obecné problémy a srovnávací aspekty“ (2012—2014)
 • projekt „Inovační projekty v ruské a české lexikografii: teoretické problémy a praktické aplikace“ (2009—2011)
 • projekt „Lexikologie a lexikografie ruského a českého jazyka v synchronním aspektu: obecné problémy a konkrétní výzkumy“ (2006—2008)
 • projekt „Srovnávací výzkum dynamiky slovní zásoby ruštiny a češtiny“ (2003—2005)

Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva

Dějiny ruské emigrace v ČSR:

 • projekt „Kulturní a vědecké dědictví ruské emigrace v meziválečném Československu“ (2012—2014)

...mezi AV ČR a Bulharskou akademií věd:

Institut za Bălgarski ezik na BAN, Sofie

Lingvistika a lexikografie:

 • projekt „Současné elektronické materiálové základny bulharských a českých neologizmů – teoretické a aplikované aspekty“ (2017—2019)
 • projekt „Slovanská lexikografie začátkem 21. století“ (2014—2016)
 • projekt „Slovní zásoba češtiny a bulharštiny prizmatem současné lexikografie“ (2008—2010)
 • projekt „Koncepce akademického bulharsko-českého slovníku. Analýza dvoujazyčné lexikografie v českém a bulharském prostředí“ (2005—2007)

Kirilo-Metodievski naučen centăr na BAN, Sofie

Paleoslovenistika:

 • projekt „Rejstříky ke slovanskému překladu knihy proroka Jeremiáše“ (2008—2010)
 • projekt „Rejstříky ke slovanskému překladu knihy proroka Ezechiela“ (2005—2007)
 • projekt „Výzkum staroslověnského překladu Starého zákona“ (2002—2004)

Institut za literatura na BAN, Sofie

Dějiny slavistiky:

 • projekt „Bulharsko a Čechy v XVIII.—XIX. století – kulturní tradice a jejich modernizace“ (2008—2010)
 • projekt „Úloha tradic křesťanské kultury na počátku utváření novodobé národní identity a její projevy v literatuře raného bulharského obrození“ (2005—2007)

Institut za istoričeski izsledvanja na BAN, Sofie

Literární věda:

 • projekt „Česká slavistika o Bulharech od počátku 19. století do roku 1918“ (2011—2013)

...mezi AV ČR a Chorvatskou akademií věd a umění:

Staroslavenski institut, Zagreb

Paleoslovenistika:

 • projekt „Charvátskohlaholské zlomky v České republice“

...mezi AV ČR a Slovenskou akademií věd:

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Literární věda:

 • projekt „Rusko: od impéria k postimpériu – problematika literární recepce soudobého Ruska v evropském kulturním kontextu“ (2012—2014)
 • projekt „Recepce ruské poezie v evropském kontextu“ (2007—2009)
 • projekt „Ruská poezie 20. století“ (2004—2006)

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Paleoslovenistika:

 • projekt „Cyrilometodějské dědictví v českém a slovenském prostředí“ (2012—2014)

...mezi AV ČR a Polskou akademií věd:

Instytut Slawistyki PAN

Literární věda:

 • projekt „Reflexe filozofického myšlení ve slovanských literaturách“ (2012—2014)

Spolupráce SLÚ AV ČR se zahraničními institucemi v rámci meziústavních dohod


Instytut ukrajinskoji movy NANU, Kyjev

Dialektologie:

 • spolupráce na zpracování lexikografického materiálu I. Paňkevyče a M. A. Hrycaka (2016–2022)

Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni NANU, Kyjev

Lingvistika a lexikografie:

 • projekt „Dynamika slovní zásoby současné ukrajinštiny a češtiny“ (2011—2015)
 • lexikologie a lexikografie ukrajinštiny a češtiny v synchronním a historickém aspektu

Institut za makedonskiot jazik, Universita ve Skopje

Paleoslovenistika:

 • Rečnik na crkvenoslovenskiot jazik od makedonska redakcija

Staroslavenski institut, Zagreb

Paleoslovenistika:

 • společná redakce Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Literární věda:

 • projekt „Ruská literatura v Evropě, Evropa v ruské literatuře: Rusko od impéria k postimpériu – problematika literární recepce soudobého Ruska v evropském kulturním kontextu“ (2011—2013)

Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov

Dějiny ruské emigrace v ČSR:

 • projekt „Ruská emigrace v Československu: Biografický lexikon“ (2012—2018)

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani

Literární věda:

 • projekt „Europa – Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und Minoritäten bei Karl Markus Gauss“ / „Evropa – střední Evropa – Rakousko. Periférie a minority u Karla Markuse Gausse“ (2017–2019)

Ústav jazyků a literatur, Univerzita v Göteborgu

Literární věda:

 • projekt „Europa – Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und Minoritäten bei Karl Markus Gauss“ / „Evropa – střední Evropa – Rakousko. Periférie a minority u  Karla Markuse Gausse“ (2017–2019)

Ústav jazyků a literatur, Univerzita v Göteborgu

Literární věda:

 • „Mitten in Europa – Mobilitäten und Zwischenräume. Peter Härtlings Erzählen“
 • v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR byl schválen projekt „Literatura a vědění“, reg. č. M300921201
  Řešitelka za českou stranu: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
  Řešitel za partnerskou stranu: Prof. Dr. Edgar Platen, Univerzita v Göteborgu, Švédsko
  Délka trvání: 1. 7. 2012—30. 6. 2015

Institut za Bălgarski ezik "prof. Ljubomira Andrejčina" na BAN, Sofia

Lingvistika a lexikografie:

 • slovanská neologie, lexikologie, lexikografie v 21. století

Univerzita v Bergamu

Lingvistika a lexikografie:

 • kategorie substantiva z morfopragmatického aspektu

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana

Lingvistika a lexikografie:

 • Česko-slovinská lexikologie a lexikografie (2019–2022, 2014—2016)

Užhorods’kyj nacional’nyj universytet, Užhorod

Dialektologie:

 • spolupráce při terénních i archivních výzkumech, vytvoření interaktivní mapy lexika jihokarpatských nářečí (2017 n.)

Lotyšsko – Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

 • projekt „Baltoslovanské pohraničí, lotyšsko-české / lotyšsko-slovenské /lotyšsko-polské jazykové a kulturní vztahy“ (2019–2021)

Bělorusko –„Instytut movaznaustva imja Jakuba Kolasa“ Centra dasledavannjae belaruskaj kul´tury, movy i literatury NAN Belarusi

 • projekt „Bělorusko-slovanské pohraničí, bělorusko-české / bělorusko-slovenské / bělorusko-polské jazykové a kulturní vztahy“ (2020–2022)

Belgický svaz germanistů (Brusel),

zastoupený jeho prezidentem Dr. Achimem Küpperem

 • spolupráce na společném projektu „Theatralität in Literatur, Kunst und Kultur“ (2012–2014); výstup: společné tematické číslo časopisu Germanoslavica


27. 1. 2021