Slovanský ústav AV ČR – PROJEKTY A GRANTY


Rozpracované granty a jiné projekty


Projekty

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
2016–2020
Řešitel: PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.
Poskytovatel: MK ČR, NAKI II (DG16P02H024)

Dokončené granty a jiné projekty


Granty dokončené

Církevněslovanské hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.
2016–2018
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Analýza kalků v češtině a lužické srbštině
2016–2018
Řešitel: Mgr. Katja Brankačkec, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Nevěsta-cizinka, vyslankyně a zbožná žena: císařovny v pozdní Byzanci (1204–1453)
2014–2017
Řešitel: Mgr. Petra Melichar, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Staroslověnská lexikografie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii
2012–2016
Řešitel: PhDr. František Čajka, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině (spolu s MFF UK)
2012–2015
Řešitel: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (MFF UK)
Spoluřešitel: PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.)
Poskytovatel: GA ČR

Distribuce a funkce minulých tvarů ve starší lužické srbštině, staré češtině a staré polštině
2011–2013
Řešitel: Mgr. Katja Brankatschk, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Řecko-staroslověnský slovník – index IV (dokončení)
2009–2012
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny s přihlédnutím k její dynamice
2007–2011
Řešitel: PhDr. Iveta Krejčířová
Poskytovatel: GA AV ČR

Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA ČR

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii - studie a komentovaná edice
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA AV ČR

Byzantská filosofie v kontextu evropského myšlení
2007–2009
Řešitel: ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Jihokarpatská ukrajinská nářečí z autentických záznamů: texty a písně
2007–2009
Řešitel: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA ČR

Areálové studie slovní zásoby jihokarpatských ukrajinských nářečí východního Slovenska
2007–2009
Řešitel: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Vzájemnost a nevzájemnost. Sondy do česko-slovenských literárních vztahů
2007–2009
Řešitel: PhDr., PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Slovanské bájesloví v díle K. J. Erbena
2007–2009
Řešitel: PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (EÚ AV ČR, v. v. i.)
Spoluřešitel: Mgr. Marcel Černý (SLÚ AV ČR, v. v. i.)
Poskytovatel: GA ČR

Řecko-staroslověnský slovník – index III
2004—2008
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Velký chorvatsko-český slovník
2003—2006
Řešitel: prom. fil. Nikolaj Savický, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Český dialektologický výzkum ukrajinských nářečí bývalého Československa: historie, výsledky, perspektivy
2003—2005
Řešitel: prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA ČR

Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje 1918–1989
2002—2004
Řešitel: PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR
Projekt se skládá ze dvou částí: vytvoření bibliografické databáze a sborníku studií k tématu recepce západoslovanských literatur v českém prostředí v průběhu 20. století, zachycujících uzlové momenty tohoto procesu.

Staroslověnský slovník na základě rukopisů 10.—11. století
2000—2002
Řešitel: PhDr. Emilie Bláhová, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Slavica v české řeči II. Překlady ze slovanských literatur v českém tisku (1861—1890)
2000—2002
Řešitel: PhDr. Jiří Bečka, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Srovnávací neologie slovanských jazyků
2000—2002
Řešitel: prom. fil. Nikolaj Savický, CSc.
Poskytovatel: GA AV ČR

Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie
2000—2002
Řešitel: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Poskytovatel: GA AV ČR

Stručná mluvnice ukrajinštiny. Publikační grant
2000
Řešitel: prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Besědy Řehoře Velikého. Příprava edice církevněslovanské památky vzniklé v Čechách v 11. století
1997—1999
Řešitel: prom. fil. Václav Konzal
Poskytovatel: GA ČR

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu II. Kulturní a vědecký přínos
1997—1999
Řešitel: Mgr. Ljubov Běloruss-Běloševská
Poskytovatel: GA ČR

Stručná mluvnice ukrajinštiny
1996—1999
Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Leška, CSc., od r. 1997 prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu I. Kulturní a vědecký přínos
1993—1995
Řešitel: Mgr. Ljubov Běloruss-Běloševská
Poskytovatel: GA ČR


Projekty dokončené

Ruské výtvarné umění ve sbírce Galerie výtvarného umění v Náchodě
2014–2015
Řešitel: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Výzkumný projekt bude řešen na základě smlouvy o spolupráci mezi SLÚ AV ČR, v. v. i., a Galerií výtvarného umění v Náchodě v rámci tzv. regionální spolupráce

Projekt na podporu spolupráce FF UK s AV ČR v roce 2012

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav východoevropských studií FF UK se dohodly na spolupráci v rámci Projektu na podporu spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Podstata projektu spočívala jednak v pedagogickém působení pracovníků Slovanského ústavu na Filozofické fakultě v zimním semestru 2012/2013, jednak ve společné organizaci a realizaci VIII. ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů v listopadu 2012 a v následné přípravě publikačního výstupu.
Cíle, charakteristika a specifikace projektu... (pdf)

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii (do roku 1945)
2012–2013
Řešitel: doc. PhDr. Martin Hetenyi, Ph.D. (UKM FF UKF, Nitra, SR)
Řešitel: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, ČR)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)
SK-CZ-0012 (IČ, Slovenská republika); 7AMB12SK161 (IČ, Česká republika)

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii
2010–2011
Řešitel: PhDr. Peter Ivanič, PhD. (Slovenská republika)
Řešitel: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Česká republika)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)
MEB 0810026 (identifikační číslo, Česká republika)

EKFRASIS: popis uměleckých děl v literatuře byzantské a byzantsko-slovanské – skutečnost a legenda
2009–2011
Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
Poskytovatel: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
Zahraniční partner: École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Paříž (Francie)
M300920901
Česká strana:
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Hlavní spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Drbal, Ph.D.
Francouzská strana:
Řešitel: Prof. Paolo Odorico
Hlavní spoluřešitel: PhDr. Filippo Ronconi


12. 3. 2019