Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie
Činnost oddělení


Struktura a zaměření


Paleoslovenistická sekce se zabývá studiem staroslověnského a církevněslovanského jazyka a písemnictví. Současný výzkum se zaměřuje především na památky pocházející z velkomoravského období a na texty psané v církevní slovanštině české redakce, které vznikly na území českého státu v 10. a 11. století, případně za vlády Karla IV. a v době předhusitské v Emauzském klášteře v Praze. Pracoviště se věnuje vedle dlouhodobých lexikografických úkolů také vydávání kritických edic staroslověnských a církevněslovanských textů, např. vydání Grigorovičova parimejníku či nově nalezené části Sinajského žaltáře nebo rozsáhlé edice českocírkevněslovanského překladu XL homilií na evangelia Řehoře Velikého (Besědy), Církevněslovanské legendy o svaté Anastázii, Staroslověnské modlitby proti ďáblu, apokryfu Otázky Bartolomějovy a českohlaholské památky Česká bible Hlaholská či Staročeský Hlaholský Comestor. Stranou zájmu nezůstávají ani otázky slovanské liturgie a písemnictví v Českých zemích, církevní slovanština na Balkáně a v Rumunsku a vztah raného křesťanství s pohanstvím v slovanském arеálu.

Na pracovišti byly v minulosti zpracovány unikátní čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského a Staroslověnský slovník podle rukopisů 10. a 11. století (Staroslavjanskij slovar’ po rukopisjam X–XI vekov), který se dočká druhého rozšířeného vydání pod názvem Slovník nejstarších staroslověnských památek. K Slovníku jazyka staroslověnského byly v letech 2010–2016 vypracovány Dodatky k I. dílu, jež souborně vydané tvoří jeho V. díl, a na jeho materiálu je založen Řecko-staroslověnský index vydávaný od roku 2014. V letech 2016–2020 byly v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny tyto slovníky společně se staroslověnskou lístkovou kartotékou digitalizovány a jsou přístupné na stránkách projektu www.gorazd.org.

Všechny lexikografické projekty vycházejí z rozsáhlých lístkových kartoték. Jedná se o staroslověnskou kartotéku, která obsahuje úplnou excerpci kanonických rukopisů staroslověnských, církevněslovanské texty velkomoravského původu a památky českocírkevněslovanské, dále o řecko-staroslověnskou lístkovou kartotékou sestavenou z textů s řeckou předlohou. Lexikální materiál památek přeložených do staroslověnštiny z latinské předlohy je zahrnut v latinsko-staroslověnské lístkové kartotéce, existují též lístky starohornoněmecko-staroslověnské pro několik textů přeložených ze staré horní němčiny. Způsob excerpce je podrobně popsán ve Slovníku jazyka staroslověnského, s. IV, nebo ve studii F. V. Mareše Staroslověnská lexikografie, publikované ve výboru Cyrilometodějská tradice a slavistika. Lístky staroslověnské kartotéky jsou naskenované a přístupné na adrese www.gorazd.org/kartoteka (bez dodatečně excerpovaných památek). Práci s dalšími kartotékami pracoviště umožňuje domácím i zahraničním badatelům po předchozí dohodě a dodržení stanovených podmínek. S dotazy je možné se obrátit telefonicky, písemně či prostřednictvím e-mailu.

Byzantologická sekce se orientuje především na výzkum dějin Byzantské říše, Velké Moravy a na bádání v oblasti byzantsko-slovanských vztahů. K dokončeným pracím, na nichž se jednotliví pracovníci podíleli, patří především velké kolektivní dílo Dějiny Byzance (Academia, Praha 1992) či příslušné kapitoly v Dějinách jihoslovanských zemí, Dějinách Řecka nebo v Dějinách Srbska. Byla také dokončena Encyklopedie Byzance (Libri, Praha 2011) a monografie Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem (Vyšehrad, Praha 2013).

Společným projektem obou sekcí je výzkum dějin české paleoslovenistiky a byzantologie, jehož cílem je zmapovat v historickém přehledu vývoj obou disciplín od počátků až do současnosti.


Granty a projekty


Granty


Kritická edice Pentateuchu v chorvatskohlaholských středověkých památkách

21-13600S
2021–2023

Mgr. Petra Stankovska, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Části textu Pentateuchu v církevněslovanském znění se ve formě biblických čtení – lekcí vyskytují v chorvatskohlaholských breviářích a misálech zhruba v rozsahu 1300 veršů. Již na počátku 20. století různí badatelé konstatovali (Vajs, Nahtigal, Michajlov aj.), že jde místy o jazykově starobylý překlad a možná dochování nejstarší známé verze staroslověnského překladu Bible pořízeného pro cyrilometodějskou misii. Dodnes však toto tvrzení zůstává hypotézou, protože otázku přesné podoby biblického textu dochovaného v chorvatskohlaholské tradici není možné definitivně vyřešit a zejména není možné s jistotou určit, které jeho části lze skutečně považovat za doklady nejstarší dochované podoby cyrilometodějského překladu bible. K tomu je třeba zpřístupnit vědecké veřejnosti dochovaný biblický text ve všech jeho dostupných variantách ve formě kritické edice textu. Navrhovaný projekt je zásadním krokem k odstranění tohoto fundamentálního nedostatku.

Ústavní projekty


Řecko-staroslověnský index

Řecko-staroslověnský index si klade za cíl usouvztažnit formou slovníkových hesel slovní zásobu byzantské řečtiny se staroslověnštinou. Jedná se o vědeckou lexikografickou příručku, která prohlubuje studium překladové techniky z řečtiny do staroslověnštiny. Index je způsobem zpracování i svým rozsahem (téměř 60 památek) koncipován jako pokračování Slovníku jazyka staroslověnského (I.–IV., 1958–1997), jehož integrální součást bude po dokončení představovat. Slovníková hesla, sestavená podle řecké alfabety, jsou zpracována formou indexu. Obsahují abecedně řazené staroslověnské ekvivalenty, doplněné o výčet lokací v jednotlivých památkách a o frekvenci staroslověnských lexémů, což významně rozšiřuje informace poskytované Slovníkem jazyka staroslověnského a umožňuje lépe prozkoumat synonymiku staroslověnského jazyka, řecko-staroslověnskou překladovou techniku a vztah řecké slovní zásoby ke staroslověnské. Primárně je tento slovník určen paleoslovenistům a slavistům. Informace v něm obsažené poslouží také grecistům, byzantologům, teologům, historikům a historikům umění, kteří se zabývají slovanskou medievalistikou. Projekt je zpracováván za podpory Union Académique Internationale, č. 76. Projekt byl v letech 2004–2012 financován GA AV ČR (Řecko-staroslověnský slovník–index III., č. IAA9092403, Řecko-staroslověnský slovník–index IV. (dokončení), IAA900920901). V současné době se připravuje druhý díl.

Publikované sešity:

Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I. Prolegomena; A–G. Praha – Pragae 2014, 524 s., ISBN 978-80-86420-33-2.

- Fasciculus 8 (afé-góniaios). Praha – Pragae 2014, 68 + 8 s.
- Fasciculus 7 (apokalypsis-afetérion). Praha – Pragae 2013, 64 s.
- Fasciculus 6 (anakyliein-apokalyptein). Praha – Pragae 2012, 64 s.
- Fasciculus 5 (athanasia-anaktasthai). Praha – Pragae 2011, 64 s.
- Fasciculus 4 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum; A-athalameutos). Praha – Pragae 2010, 64 s.
- Fasciculus 3 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2009, 64 s.
- Fasciculus 2 (Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 1 (Prolegomena). Praha – Pragae 2008, 64 s.


Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského

Cílem projektu bylo zpracovat doplňky a opravy k existujícím heslům prvního dílu Slovníku jazyka staroslověnského a na základě dosud nevyčerpaných zdrojů staroslověnské lístkové kartotéky i nové excerpce zpracovat další staroslověnská hesla, jež z řady důvodů I. díl SJS neobsahuje (nové nálezy staroslověnských rukopisů, neúplná excerpce původních pramenných podkladů). Způsob zpracování vychází z úzu SJS. Vydané sešity, které v průbězném číslování navazují na původní slovník, tvoří jeho nedílnou součást jako V. díl SJS. Výstup projektu je určen slavistům a paleoslovenistům, mnoho důležitých informací však přinese i byzantologům, historikům, historikům umění, etymologům, grecistům aj. Projekt byl zpracováván s podporou GA ČR: 405/08/1582 Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2008–2010) a P406/12/1790 Staroslověnská lexikografie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii (2012–2016).

Publikované sešity:

- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 60, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 59, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 58, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 57, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 56, Praha – Pragae 2014.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 55, Praha – Pragae 2012.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 54, Praha – Pragae 2011.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 53, Praha – Pragae 2010.

Souhrnně jako V. svazek Slovníku jazyka staroslověnského:
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Dodatky a opravy k I. dílu (Addenda et corrigenda ad volumen I), hl. red. Z. Hauptová (seš. 53–55), V. Konzal (seš. 56) a Š. Pilát (seš. 57–60). Vydal Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., v nakladatelství Euroslavica, Praha – Pragae 2016. 504 s.


Slovník nejstarších staroslověnských památek
Řešitel: † PhDr. Emilie Bláhová, CSc., Mgr. Martina Chromá, Ph.D.

Nové opravené a doplněné vydání díla Staroslavjanskij slovar’ po rukopisjam X–XI vekov, jehož dokladový materiál je rozšířen o nově nalezené památky (např. nová část Sinajského žaltáře, nová část Euchologia sinajského a tzv. Vatikánský palimpsest). Heslář slovníku bude rozšířen o téměř 200 nových hesel. Toto vydání bude kromě českých a ruských ekvivalentů opatřeno také anglickými ekvivalenty. V rámci řešení tohoto projektu byly již publikovány Indexy k Staroslověnskému slovníku (Praha 2004).


Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie
Řešitelé: Mgr. Václav Čermák, Ph.D., PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc., † doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc., PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.

Hlavním cílem projektu je podat v historickém přehledu vývoj obou disciplín od počátků do současnosti, práce bude doplněna o výběrovou bibliografii českých paleoslovenistů a byzantologů.

V rámci tohoto projektu budou sestaveny také rejstříky k 60 ročníkům časopisu Byzantinoslavica.


Latinské paralely k českocírkevněslovanskému textu Besěd Řehoře Velikého na evangelia
Řešitel: PhDr. František Čajka, Ph.D.

Cílem projektu je příprava edice latinského textu 40 homilií na evangelia papeže Řehoře Velikého podle znění rukopisu břevnovského původu pocházejícího z období kolem roku 1050. Uvedený text představuje nejbližší paralelu ke znění slovanského textu Besěd na evangelije (40 homilií Řehoře Velikého na evangelia), jejichž překlad byl pořízen v Čechách 11. století.


Význam severního Černomoří pro Byzantskou říši v 6.–10. století
/Hospodářský a vojenský význam krymského Chersonésu/
Řešitelka: Mgr. Martina Čechová, Ph.D.

Hlavním tématem projektu je určit důležitost Chersonésu Pontského pro zahraniční politiku a diplomacii Byzance v období od 6. do 10. století. Chersonésos, situovaný na pobřeží Krymu nedaleko Sevastopolu, byl založen již ve starověku a osídlen řeckým obyvatelstvem nepřetržitě až do období vrcholného středověku. Dotyčná oblast tvořila v inkriminované době hranici mezi tradiční evropskou civilizací, reprezentovanou Byzantskou říší a „barbarským“ severem – různými kočovnými kmeny, které procházely krymskými stepmi, nebo se tam i usazovaly. To vytvářelo unikátní podmínky pro navazování obchodních a kulturních kontaktů Byzantské říše s kočovníky.
Příprava projektu byla podpořena Programem podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.Slované jiní než ostatní. Obraz Slovanů v raně byzantských pramenech (ca 500–700 n.l.)
Řešitelka: Mgr. Pavla Drápelová Gkantzios, Ph.D.

Monografie psaná v anglickém jazyce bude zaměřená na srovnávací studii zpráv o Slovanech obsažených v byzantských pramenech datovaných do 6. a 7. století. Cílem práce je kritické srovnání různých pasáží, které poskytují svědectví o tom, nakolik byli Slované vnímáni odlišně a jindy naopak velmi podobně ve srovnání s dalšími barbarskými skupinami, které jsou v daných dílech také zmíněny.
Příprava publikace byla v letech 2021-2022 podpořena Programem podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.


Projekty dokončené


Projekt NAKI:
GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
2016–2020
Poskytovatel: MK ČR, NAKI II (DG16P02H024)
www.gorazd.org

Cílem projektu bylo za pomoci moderních technologií zpřístupnit české i mezinárodní veřejnosti výsledky bádání české paleoslovenistiky v oblasti staroslověnské lexikografie v podobě specializovaných veřejných databází.
Vytyčeného cíle bylo dosaženo za pomoci softwarových nástrojů pro retrokonverze speciálních výkladových slovníků z tištěné do digitální podoby a dále digitalizací staroslověnské lístkové kartotéky, světově unikátního materiálu, na jehož základě byl v druhé polovině 20. století vytvořen čtyřsvazkový Slovník jazyka staroslověnského. Obsah specializovaných veřejných databází je založen na lexikografickém materiálu, který vznikl ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., pro tato díla: Slovník jazyka staroslověnského, Slovník nejstarších staroslověnských památek a Řecko-staroslověnský index. Tímto způsobem zpracování je zajištěno trvalé uchování dat v digitální podobě a za pomoci moderních softwarových nástrojů bude možné obsah těchto databází nadále rozvíjet, doplňovat a inovovat, a udržovat je tak vždy na aktuální úrovni vědeckého poznání.

Řešitel: PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.
Spoluřešitelé:
PhDr. František Čajka, Ph.D. (2016–2020)
Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (2019–2020)
Mgr. Olga Čiperová (2016–2018)
Mgr. Martina Chromá, Ph.D. (2016–2020)
Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. (2016–2020)
Mgr. Tobiáš Kolmačka (2019–2020) Mgr. Tereza Kolmačková (2018–2020)
Mgr. Jana Kuběnová, Ph.D. (2016)
Bc. Martin Majer (2016–2018)
Mgr. Jan Morávek (2018–2020)
Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (2016–2017)
Mgr. Vít Tuček, Ph.D. (2016–2018)


Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii (do roku 1945)
2012–2013
Řešitel: doc. PhDr. Martin Hetenyi, Ph.D. (UKM FF UKF, Nitra, SR)
Řešitelka: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, ČR)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)

SK-CZ-0012 (IČ, Slovenská republika)
7AMB12SK161 (IČ, Česká republika)

V rámci dvouleté dvoustranné česko-slovenské mezivládní vědeckotechnické spolupráce proběhl v letech 2012–2013 společný česko-slovenský výzkum na téma „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii (do roku 1945)“, na němž se podílely Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda) a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., v Praze. Cílem projektu bylo vydání publikace „Česko-slovenská cyrilometodějská výběrová bibliografie (do roku 1945)“ a vytvoření příslušné elektronické databáze, která přispěje k hlubšímu poznávání historicko-kulturních aspektů cyrilometodějského díla, jeho dědictví a tradic a jeho vlivů nejen na českou a slovenskou společnost, ale rovněž na dějiny a kulturu celé Evropy. Projekt navazoval na předchozí z let 2010–2011, který zpracoval bibliografii od roku 1945 do současnosti.

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii
2010–2011
Řešitel: PhDr. Peter Ivanič, PhD. (Slovenská republika)
Řešitelka: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Česká republika)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)
MEB 0810026 (identifikační číslo, Česká republika)

V rámci dvouleté dvoustranné česko-slovenské mezivládní vědeckotechnické spolupráce proběhl v letech 2010–2011 společný česko-slovenský výzkum na téma „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii“. Spolupráce se uskutečnila mezi Filozofickou fakultou Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda) a Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., v Praze.

Výstupem projektu je publikace Havlíková, L. - Ivanič, P. - Hetényi, M.: Po stopách sv. Cyrila a Metoda. Výberová bibliografia českých a slovenských prác za roky 1945–2011 = In the footsteps of St. Cyril and Methodius. Selective bibliography of works from Bohemia and Slovakia published in 1945-2011, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2013, 238 s.

Odkazy na slovenské stránky o spolupráci na grantu:
O programe spolupráce s Akadémiou vied Českej republiky
Konštantínove listy 2010 (pdf)
Konštantínove listy 2009 (pdf)


Encyklopedie byzantské civilizace
Řešitel: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.

Cílem projektu bylo v ca 1900 heslech obsáhnout základní údaje o dějinách a kultuře Byzantské říše. Do hesláře byla pojata hesla o hlavních postavách politických a církevních dějin, autorech byzantské literatury a dílech výtvarného umění stejně jako nejdůležitější informace o státním zřízení a právu byzantské říše, o jejích administrativních a ekonomických institucích i o duchovním životě byzantské společnosti. Dílo tohoto druhu v česky psané literatuře dosud neexistuje.
Publikační výstup představuje Encyklopedie Byzance.


EKFRASIS: popis uměleckých děl v literatuře byzantské a byzantsko-slovanské – skutečnost a legenda
(Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR)
Zahraniční partner: École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Paříž (Francie)
M300920901
2009–2011
Poskytovatel: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
Česká strana:
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Hlavní spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Drbal, Ph.D.
Francouzská strana:
Řešitel: Prof. Paolo Odorico
Hlavní spoluřešitel: PhDr. Filippo Ronconi

Cílem projektu bylo zkoumání popisu uměleckých a architektonických památek jako specifického žánru byzantské literatury a posouzení jeho hodnoty jako historického pramene. Vedle části teoretické, jež byla věnována rozboru specifických rysů tohoto žánru v byzantské literatuře, bylo na konkrétních případech srovnáním s dochovanými památkami ověřováno, do jaké míry tyto popisy reflektovaly skutečnost a do jaké byly projevem nadsázky anebo čisté přezíravosti, a především co bylo jejich účelem, z jakých ideových představ vycházely a jakým ideologickým záměrům měly případně sloužit.
V rámci projektu byl zkoumán vliv tohoto byzantského literárního žánru na staré slovanské písemnictví v areálu Slavia orthodoxa a jeho specifické rysy.
Výsledkem projektu je kolektivní monografie EKPHRASIS – La représentation des monuments dans les lettératures byzantine et byzantino-slaves Réalités et imaginaires (= Byzantinoslavica 69, 3/2011, supplementum), Praha 2011, 278 s.

V rámci projektu proběhla v Praze dvě mezinárodní kolokvia (v březnu 2010 a v listopadu 2011), kterých se vedle přímých účastníků projektu zúčastnili přední světoví odborníci na byzantskou ekfrazi.


Granty dokončené


Církevněslovanské hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.
16-22085S
2016–2018
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Projekt má zhodnotit a odborné veřejnosti zpřístupnit všechny známé chorvatské hlaholské zlomky breviářů, misálů a dalších liturgických knih 14. a 15. století z českých rukopisných sbírek. Jedná se o texty, které souvisejí s literární činností Slovanského (Emauzského) kláštera v Praze do počátku husitských válek.

Výstupem projektu je monografie Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské.


Nevěsta-cizinka, vyslankyně a zbožná žena: císařovny v pozdní Byzanci (1204–1453)
P405/14/08304P
2014–2016 (prodlouženo do roku 2017)
Řešitelka: Mgr. Petra Melichar, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Projekt se zabývá životy a politickou mocí pozdně byzantských císařoven (doposud opomíjených ve stínu svých předchůdkyň) a klade si za cíl poukázat na to, že moc těchto panovnic neupadala (jak uvádějí některé publikace), ale proměňuje se spolu s charakterem byzantského státu. Vylíčení života a moci pozdně byzantských panovnic, kterým zatím nebyla věnována systematická pozornost, tak naváže na bádání na dané téma platné pro starší období Byzantské říše (J. Herrin, L. Garland, B. Hill). Cílem projektu je tak doplnit uvedené starší bádání ve smyslu chronologické návaznosti pro období pozdně byzantské.


Staroslověnská lexikografie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii
P406/12/1790
2012–2016
Řešitel: PhDr. František Čajka, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Grantový projekt byl zaměřen na podporu dokončení zpracování dodatků a úprav I. svazku nejrozsáhlejšího staroslověnského slovníku vůbec – Slovníku jazyka staroslověnského (SJS, 1958–1997). Výstupy grantového projektu vydávané formou sešitů navazují na již vydané tři sešity Dodatků k I. dílu SJS (seš. 53–55), které byly vydány v rámci grantového projektu 405/08/1582 Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2008–2010). Komplementární výstup představuje zpracování monografie o SJS a navazujících projektech, jejíž součástí je i zhodnocení badatelské činnosti autorů SJS a jejich bibliografie (Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 45, Praha 2016, 592 s., ISBN 978-80- 86420-56-1).

- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 60, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 59, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 58, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 57, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 56, Praha – Pragae 2014.


Řecko-staroslověnský slovník-index IV. (dokončení)
IAA900920901
2009–2012
Řešitel: Mrg. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

V rámci grantu vyšly tyto knižní publikace:
Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I. Praha – Pragae 2008n, ISBN: 978-80-86420-33-2.
- Fasciculus 8 (afé-góniaios). Praha – Pragае 2014, 64 s. - Fasciculus 7 (apokalypsis-afetérion). Praha – Pragae 2013, 64 s.
- Fasciculus 6 (anakyliein-apokalyptein). Praha – Pragae 2012, 64 s.
- Fasciculus 5 (athanasia-anaktasthai). Praha – Pragae 2011, 64 s.
- Fasciculus 4 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum; A-athalameutos). Praha – Pragae 2010, 64 s.


Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského
405/08/1582
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA ČR

V rámci grantového projektu byly vydány tří sešity doplňků a úprav staroslověnského materiálu publikovaného v I. svazku Slovníku jazyka staroslověnského (Praha 1966).

Publikované sešity:
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 55, Praha – Pragae 2012.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 54, Praha – Pragae 2011.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 53, Praha – Pragae 2010.


Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii – studie a komentovaná edice
KJB915270801
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA AV ČR

Projekt byl věnován analýze církevněslovanské legendy o svaté Anastázii, původně staroslověnského překladu latinské předlohy, která je zachována v rukopisech z 14.–18. století ruské a srbské provenience. Vznik původního staroslověnského překladu bývá obvykle kladen do českého prostředí 10.–11. století. Jazykový materiál dosud nenabízel možnost definitivního řešení datace a lokalizace původního staroslověnského překladu, proto byla k řešení této otázky využita i fakta extralingvistické povahy (rozvoj kultu, vztahy monastické aj.). Cílem projektu bylo analyzovat církevněslovanskou legendu o svaté Anastázii z hlediska jazykovědného a kulturněhistorického. Integrální součástí projektu, který přispívá k poznání kultury v raně středověkých Čechách, je i nová edice textu legendy a index verborum. Knižní výstup představuje monografie Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii.


Byzantská filosofie v kontextu evropského myšlení
401/07/P534
2007–2009
Řešitel: ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Současné bádání přistupuje k fenoménu byzantské filosofie z mnoha ohledů problematicky. Badatelé jsou si vědomi specifičnosti byzantské filosofie, ale většinou se soustřeďují na autory, kteří byli komentátory klasických filosofických děl (zpravidla Platóna a Aristotela), nebo náleželi k humanistickému nábožensky-kritickému směru. Opomíjejí tak důležitou skutečnost, že jazykem vědy byl jazyk filosofie. A chtěl-li teolog vyjádřit nějakou věroučnou pravdu, nebo popsat duchovní zkušenost, používal tohoto jazyka, který byl v mnoha ohledech po obsahové stránce takovým užíváním modifikován a precizován. Za zdánlivě neživotnou a stále se opakující formou můžeme sledovat progres myšlení. Byzantská teologická literatura co do množství mnohonásobně převyšuje vše ostatní a přesto bývá přehlížena. Projekt je metodologickým úvodem do problematiky a studuje úvodní fázi dějin byzantského myšlení – proměnu pozdní antiky v Byzanc, místo filosofie v byzantském vzdělávacím systému a specifický obsah byzantského filosofického myšlení. Výstupem projektu jsou 2 monografie na daná témata: Órigenés učitel a Úvod do byzantské filosofie.


Řecko-staroslověnský slovník-index III.
IAA9092403
2004–2008
Řešitel. Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

V rámci grantu bylo sestaveno celkem 2400 slovníkových hesel, připraveny úvodní studie a seznam řeckých a staroslověnských pramenů a přehledné synoptické tabulky, které usnadní uživateli orientaci ve struktuře staroslověnských rukopisných památek.

V rámci grantu byly vydány tyto knižní publikace:
Církevněslovanská lexikografie 2006 (ed. V. Čermák, E. Bláhová, E. Šlaufová). Praha 2007, 109 s. ISBN: 978-80-86420-29-5.
Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I. Praha – Pragae 2008n, ISBN: 978-80-86420-33-2.
- Fasciculus 3 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2009, 64 s.
- Fasciculus 2 (Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 1 (Prolegomena), Praha – Pragae 2008, 64 s.Spolupráce


Spolupráce s domácími institucemi:

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Etymologické oddělení (Brno)
Členové oddělení spolupracovali na tvorbě Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vychází od roku 1989.

Spolupráce s vysokými školami:

Jednotliví pracovníci podle svého zaměření přednášejí a vedou semináře na Filozofické fakultě UK v Praze, MU v Brně a na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.Nejvýznamnější publikace


Václav Čermák: Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 52. Praha 2020, 336 s.,
ISBN 978-80-86420-75-2

Publikace představuje první syntetické zpracování dějin hlaholského písemnictví, které vznikalo ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století v pražském klášteře Na Slovanech, známém později pod označením Emauzy. Po obsahové stránce se práce věnuje hlaholským textům v církevní slovanštině a staré češtině. Rozsáhlá studie shrnuje chorvatské zdroje emauzského hlaholského písemnictví za Lucemburků, zejména za vlády Karla IV. Hlavním cílem práce je filologická analýza dosud opomíjených hlaholských pramenů v církevní slovanštině, které bezprostředně souvisejí s literární činností pražských Emauz (breviáře, misály a další liturgické památky). Pozornost je dále věnována staročeským pramenům v hlaholici a znalostem hlaholského písma v Čechách 14. a 15. století mimo klášter Na Slovanech. Zdokumentovány jsou i další kulturní kontakty českých a chorvatských zemí daného období (šíření kultu českých světců v Chorvatsku, zdroje emauzského hlaholismu, chorvatské překlady náboženské literatury podle českých předloh).


Petra Melichar: Empresses of Late Byzantium. Foreign Brides, Mediators and Pious Women.
Peter Lang, Berlin 2019, 497 s., ISBN 978-3-631-74667-7; ISBN 978-3-631-79167-7; ISBN 978-3-631-79168-4; ISBN 978-3-631-79169-1

Kniha se věnuje byzantským císařovnám v době dynastie Palailogovců (13–15.stol.). Podrobně a čtivě představuje životopisy všech 15 císařoven, z nichž většina dosud nebyla zpracována. Druhá část díla se zabývá politickou, náboženskou, sociální a ceremoniální rolí císařovny v pozdně byzantském období, přičemž si všímá, jak se tyto role v průběhu zkoumaného období měnily. Kniha navíc obsahuje řadu barevných ilustrací (fotografií, reprodukcí, map), rodokmeny a podrobný rejstřík.


Vladislav Knoll: Církevní slovanština v pozdním středověku.
Scriptorium, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 48, Praha 2019, 423 s., ISBN 978-80-86420-73-8; ISBN 978-80-88013-92-1

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů církevněslovanské knižní kultury, jež spojovala pravoslavné národy východní Evropy a Balkánu (hovořící slovanskými jazyky nebo rumunsky), katolické Chorvaty a přívržence poněkud tajemné Bosenské církve. Podobami a proměnami církevní slovanštiny v tomto období se zabývá tato kniha.


Martina Chromá: Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition.
Scriptorium, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 49, Scriptorium, Praha 2019, 332 s., ISBN 978-80-86420-69-1, ISBN 978-80-88013-86-0

Anglicky psaná monografie se zabývá církevněslovanskými překlady novozákonního apokryfu „Otázky Bartolomějovy“. Text byl napsán ve 3. století řecky, avšak zvláštního rozšíření se dočkal ve slovanském prostředí (je dochováno 6 slovanských rukopisů). Cílem knihy je zhodnotit jeho místo v kontextu staroslověnských a církevněslovanských památek. Filologický rozbor jednotlivých verzí je doplněn edicí všech zachovaných slovanských rukopisů, synoptickými tabulkami a podrobnými indexy verborum.


Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy.
Eds. František Čajka – Marcel Černý.
Slovanský ústav AV ČR, Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Nová řada, sv. 45.
Edice Studiorum slavicorum memoria, sv. 2. Praha 2016, 592 s., ISBN 978-80-86420-56-1.

Kolektivní monografie Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy je druhým svazkem ediční řady Slovanského ústavu AV ČR, nazvané Studiorum slavicorum memoria. Tato knižnice má za cíl připomínat výrazné osobnosti české slavistiky, které byly v úzkém spojení s prvorepublikovým Slovanským ústavem a jeho nástupnickými institucemi, mezi něž patří i současné slavistické akademické pracoviště téhož jména.
Kniha je rozdělena do tří základních oddílů, z nichž první tvoří přehledové stati. Prologem k ústřednímu tématu monografie lze nazvat studii Emilie Bláhové Kronika Slovníku jazyka staroslověnského, v níž jsou v chronologickém sledu zachyceny všechny podstatné události spojené se vznikem díla a zároveň jsou představeni všichni zainteresovaní badatelé. Poté následují charakteristiky souvisejících projektů: Dodatků k 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, Řecko-staroslověnského indexu, vznikajícího digitálního portálu GORAZD, jednosvazkového staroslověnského (moskevského) slovníku, Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, slovníků církevněslovanského jazyka makedonské a chorvatské redakce, tzv. Srovnávacího indexu. Ve druhém oddílu jsou podány syntetizující portréty s odbornými charakteristikami a bibliografiemi autorů podílejících se na zpracování 3. a/nebo 4. svazku SJS (M. Bauerové, E. Bláhové, K. Haderky, Z. Hauptové, S. Herodese, V. Konzala, V. Kyase, I. Páclové, L. Pacnerové, Ž. Šarapatkové, M. Štěrbové, J. Vláška a P. Vyskočila). Třetí oddíl je vyhrazen pro přílohy. Soupisy a pomocné tabulky, které reflektují účast jednotlivých autorů na společném díle, doplňují reprodukce různých archivních dokumentů odrážejících genezi SJS a postupující práce na něm.
Vzhledem k množství shromážděných, jinde nedostupných údajů a systematizované bibliografii může publikace sloužit jako praktická příručka zejména pro paleoslovenisty, etymology, klasické filology, srovnávací slavisty s lingvistickou orientací a pro všechny zájemce o staroslověnštinu a slovanskou kulturu v širším smyslu slova.


V. Konzal: Staroslověnská modlitba proti ďáblu.
Nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví.
Doplnili a k vydání připravili F. Čajka a M. Chromá.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2015, 234 s.
ISBN 978-80-86420-51-6

Monografické zpracování je věnováno jednomu z nejstarších dokladů paraliturgické a exorcizační literatury ve slovanském prostředí – staroslověnské Modlitbě proti ďáblu. Obsahem je revidovaná a doplněná rozsáhlá analytická studie V. Konzala, kritická edice modlitby, novočeský překlad textu, index verborum a soupis jmen světců uvedených v textu modlitby. Součástí knižní publikace je také obrazový materiál, jmenný a místní rejstřík a vydání textu latinské modlitby Oratio sancti Gregorii papae. Publikace je ve své inovativní povaze výrazným přínosem pro výzkum staroslověnských paraliturgických textů s výrazným přesahem i pro studia medievistického charakteru. Díky novočeskému překladu bude text památky zpřístupněn i širšímu okruhu čtenářů.


V. Vavřínek: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem.
Vyšehrad, Praha 2013, 375 s., ISBN 978-80-7429-344-3.

Monografie popisuje pozadí a průběh misie Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a prostředí Byzantské říše, ze které oba bratři na Moravu přišli. Autor základní téma zasazuje do širšího historického a kulturně-historického kontextu. Vedle popisu osudů obou bratří autor vyzdvihuje jedinečnost jejich kulturního díla, zejména vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka (staroslověnštiny) do liturgie.

Autor monografie obdržel za knihu Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem výroční cenu nakladatelství Vyšehrad za původní práci a nejprodávanější titul nakladatelství v  roce 2013.

Recenze:

Radoslav Večerka. In: Slavia 82, 2013, č. 4, s. 479-482.


obálka

V. Vavřínek (s autorskou spoluprací P. Balcárka): Encyklopedie Byzance.
Slovanský ústav AV ČR, Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 33, Praha 2011, 550 s., ISBN 978-80-86420-43-1.

Encyklopedický slovník o rozsahu cca 1900 hesel se snaží postihnout v co nejširším spektru politické, společenské, hospodářské, církevní a kulturní dějiny Byzance. Rozsáhlejší hesla podávají základní přehled o byzantské civilizaci a jejím vlivu na okolní národy, dílčí hesla obsahují medailony významných osobností, důležité historické události, údaje o státní správě, duchovních a náboženských proudech, o mentalitě společnosti, hesla z dějin byzantského umění, architektury, charakteristiky literárních děl i jejich tvůrců. Slovník je doplněn výběrovou bibliografií a seznamem hesel.


obálka

F. Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii.
Slovanský ústav AV ČR, Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 34, Praha 2011, 240 s., ISBN 978-80-86420-44-8.

Monografické zpracování F. Čajky je věnováno církevněslovanské legendě o svaté Anastázii, původně staroslověnskému překladu latinské předlohy, která je zachována v rukopisech ze 14.–18. století ruské a srbské provenience. Vznik tohoto textu bývá obvykle kladen do českého prostředí 10.–11. století. Památka je v knize analyzována z pohledu jazykovědného a kulturněhistorického. Jelikož jazykový materiál dosud nenabízel možnost definitivního řešení datace a lokalizace původního staroslověnského překladu, byla k zodpovězení této otázky využita i fakta extralingvistické povahy (rozvoj kultu, vztahy monastické aj.). Autor v knize zpřístupnil materiál nově nalezených rukopisů slovanských i latinských, který byl dosud namnoze zcela neznámý. Integrální součástí knihy je nová edice textu legendy a index verborum. Ze závěrů práce vyplývá vysoká pravděpodobnost vzniku památky v raně středověkých Čechách.


P. Milko: Úvod do byzantské filosofie.
Červený Kostelec, Pavel Mervart, Praha 2009, 265 s., ISBN 978-80-87378-13-7.

Monografie otevírá problematiku byzantského myšlení a soustřeďuje se na otázky vztahu byzantské filosofie k filosofii antické i k dobovým theologickým východiskům, která filosofii významně ovlivňovala. Odmítá zužování byzantské filosofie na poslední 3–4 století (12.–15. stol.) a dokládá, jaké měla filosofie v Byzanci postavení a jak byla chápána. Jako legitimní a neopominutelnou součást byzantské filosofie rozeznává náboženské myšlení. Práce je také úvodem do současného stavu bádání.


P. Milko: Órigenés učitel.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Nakladatelství Pavel Mervart (edice Pro Oriente, sv. 6), Praha 2008, 206 s., ISBN 978-80-86420-30-1.

Órigenés (zemřel kolem r. 254) byl jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt některých aspektů Órigenova myšlení, především jeho vztahu k filosofii a konceptu teologie jako vědy.


Církevněslovanská lexikografie 2006.
Edd. E. Bláhová, V. Čermák, E. Šlaufová. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Euroslavica, Praha 2007, 110 s., ISBN 978-80-86420-29-5.

Soubor studií je tematicky zaměřen na výsledky bádání v oblasti tvorby staroslověnských, církevněslovanských a řecko-staroslověnských slovníků či indexů. Publikace přináší poznatky z Česka, Ruska, Chorvatska, Srbska, Bulharska a Makedonie.


Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první. Homilie I–XXIV. K vydání připravil Václav Konzal.
Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL homiliarum in evangelia in versione bohemo-slavonica. Pars prima. Homiliae I–XXIV. Ad editionem praeparavit Václav Konzal. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005, LVI + 684 s.


Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl druhý. Homilie XXV–XL. K vydání připravil Václav Konzal za pomoci Františka Čajky.
Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL homiliarum in evangelia in versione bohemo-slavonica. Pars altera. Homiliae XXV–XL. Ad editionem praeparavit Václav Konzal adiuvante Francisco Čajka. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, XL + 706 + liv s. (800 s.)

 • Editio princeps nejrozsáhlejší českocírkevněslovanské památky (328 folií), přeložené ve druhé polovině 11. století do církevní slovanštiny z latinské předlohy na českém území. Překlad byl pořízen s největší pravděpodobností v Sázavském klášteře. Text je doložen pouze v mladších ruskocírkevněslovanských opisech od 13. století.
 • Edice obsahuje vydání nejstaršího dochovaného znění podle rukopisu ze 13. století, který se nachází v Ruské národní knihovně v Petrohradě pod signaturou Pogod 70. Součástí edice jsou též různočtení dalších 9 paralelních slovanských rukopisů, parakritický aparát k základnímu rukopisu a znění latinské předlohy.
 • První svazek obsahuje úvodní studii v češtině a angličtině, dále popis zpracování edice a edici církevněslovanského překladu homilií č. 1–24 paralelně s latinskou předlohou.
 • Obsahem druhého svazku je dokončená edice církevněslovanského textu od 25. homilie do konce kodexu. Vydání je doplněno o úvodní studii v ruštině a latině. V přílohách uživatel nalezne synoptické tabulky, soupis biblických citátů a další pomůcky pro snazší práci s edicí.

Z. Ribarova: Indexy k Staroslověnskému slovníku/Указатели к Старославянскому словарю/Indexes to the Old Church Slavonic Dictionary. Euroslavica, Praha 2003, 241 s.

Indexy jsou koncipovány jako nedílná součást připravovaného vydání Staroslověnského slovníku podle památek 10.–11. století. Obsahují index základních podob heslových slov, nová slova hesláře, indexy homonym, reflexiv, vlastních jmen a retrográdní a frekvenční slovník. Předmluva a zásady zpracování indexů jsou otištěny v češtině, ruštině a angličtině.


V. Konzal: Staroslavjanskaja molitva protiv ďjavola. Izdateľstvo Indrik, Moskva 2002, 111 s.

V této studii autor klade vznik staroslověnské Modlitby proti ďáblovi již do období velkomoravského. Vyvrací domněnky předchozích badatelů, kteří její původ spojovali s přemyslovskými Čechami 10–11. století. Součástí práce je také přetisk staroslověnského textu této skladby.

Tato práce vyšla již dříve česky pod názvem Staroslověnská Modlitba proti ďáblovi. Europa Orientalis 11, 1992, s. 171–231.


Z. Hauptová - R. Večerka: Staroslověnská čítanka. Karolinum, Praha 1997, 2002, 189 s.

Je koncipována jako studijní příručka pro vysokoškolské studenty bohemistiky, slavistiky a historie. Obsahuje ukázky staroslověnských a církevněslovanských památek, u nichž se předpokládá jejich cyrilometodějský původ. Některé texty jsou otištěny paralelně s řeckým, latinským, starohornoněmeckým zněním nebo s překladem do češtiny.

Součástí čítanky je také výkladový slovníček pojmů, seznam staroslověnských zkratek a staroslověnsko-český slovník. Příručka je doplněna o bibliografické údaje k jednotlivým památkám a jejich jazykový popis.


F. V. Mareš: Cyrilometodějská tradice a slavistika. Uspořádala a přeložila E. Bláhová. TORST, Praha 2000, 736 s.

Výbor z paleoslovenistického díla bývalého pracovníka Slovanského ústavu a univerzitního profesora F. V. Mareše, který vedle dalších prací obsahuje řadu studií o českocírkevněslovanském jazyce a písemnictví. Přináší i dosud nepublikované práce Církevněslovanské písemnictví v Čechách a Hospodine, pomiluj ny.

Součástí knihy je také obsáhlá Marešova bibliografie a životopis.


K. Hora: Makedonsko-český slovník s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše. Euroslavica, Praha 1999, 638 s.

Překladový makedonsko-český slovník středního rozsahu, který k vydání připravily
E. Bláhová a Z. Ribarova.


R. M. Cejtlin - R. Večerka - E. Bláhová: Staroslavjanskij slovar’ po rukopisjam 10–11 vv. Izdateľstvo „Russkij jazyk“, Moskva 1994, 1999, 842 s.

Slovník vznikl ve spolupráci s Ruskou akademií věd a byl sestaven na základě materiálů pražské kartotéky. Zahrnuje slovní zásobu nejstarších rukopisů 10. a 11. stol. (období kanonické staroslověnštiny) a obsahuje cca 9400 hesel.

 • Jednotlivá hesla slovníku jsou členěna na významy a podvýznamy. Uváděny jsou všechny řecké paralely, frekvence slov, výčet památek a odkazy na synonyma.
 • Heslová slova jsou přeložena do ruštiny a češtiny, výkladovým jazykem je ruština.
 • Slovník obsahuje také informace k jednotlivým památkám a přehled staroslověnských paradigmat.

Slovník jazyka staroslověnského – Lexicon linguae palaeoslovenicae. (I. Praha 1966, LXXXIV + 853 s.; II. 1973, 638 s.; III. 1982, 671 s.; IV. 1997, 1046 s.). Sešity č. 1–45 Academia, č. 46–52 Euroslavica.

Dosud nejrozsáhlejší staroslověnský slovník na světě. Zachycuje úplnou slovní zásobu staroslověnského jazyka do konce 11. století a církevněslovanských památek českého původu. Zařazeny jsou i mladší texty církevněslovanské, které mají cyrilometodějský původ. Vyexcerpováno bylo téměř 100 rukopisů.

 • Záhlaví hesel jsou normalizována do klasické staroslověnštiny.
 • Jednotlivá hesla přinášejí výčet všech pramenů, v nichž je lexém doložen, rozlišení jednotlivých významů, latinský a řecký ekvivalent, latinský výklad slova a překlad do češtiny, ruštiny a němčiny.
 • Dokladový materiál zachovává pravopis jednotlivých rukopisů. Doklady jsou citovány s přihlédnutím k neslovanským předlohám.
 • V závěru každého hesla je odkaz na staroslověnská synonyma.

V roce 2006 byly všechny 4 svazky slovníku fototypicky vydány vydavatelstvím Univerzity Sankt-Peterburg.
Nově jsou zpracovávány také Dodatky ke Slovníku jazyka staroslověnského.

Jako pendant k tomuto slovníku vzniká Řecko-staroslověnský index.

Z materiálů SJS vychází také Etymologický slovník jazyka staroslověnského (Praha 1989–). Koncepčně na Slovník jazyka staroslověnského navazuje také chorvatský Rječnik crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije (Zagreb 1991–) či makedonský Rečnik na crkvenoslovenskiot jazik od makedonska redakcija (Skopje 2000–).


Edice


Staročeský Hlaholský Comestor, vydala L. Pacnerová. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, ISBN 80-86420-06-X.

Souborné vydání všech známých rukopisných zlomků staročeského Comestora psaného hlaholicí.
Rukopis vznikl v Emauzském klášteře patrně koncem 14. století.
Úvodní edice se zabývá i poměrem památky k ostatním textům staročeského Comestora.
Edice obsahuje vydání památky v transliteraci z hlaholice do latinky a paralelní znění latinské předlohy.


Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská), vydala L. Pacnerová. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2000, ISBN 80-85494-49-3.

Kritické vydání staročeského překladu Starého zákona podle rukopisu sign. XVII A 1 Národní knihovny ČR v Praze.
Rukopis byl napsán hlaholicí v Emauzském klášteře v Praze v roce 1416.
Edice obsahuje vedle úvodní studie o staročeských památkách psaných hlaholicí kritickou edici hlaholského textu v přepise do latinky. Jde o první vydání této památky v dějinách bohemistiky i paleoslovenistiky.


Z. Ribarova - Z. Hauptová: Grigorovičev parimejnik. MANU, Skopje 1998.

První úplné vydání nejstaršího rukopisu slovanského parimejníku. Parimejník, výbor čtení především ze Starého zákona, je sestavený podle liturgického kalendáře. V pravoslavné církvi se tato příručka užívala od 10. do 14. stol., na Rusi až do 16. století.
Edice obsahuje úvodní stať věnovanou slovanským parimejníkům, bibliografii a soupis biblických čtení tohoto rukopisu.
Kromě znění Grigorovičova parimejníku (rukopis makedonské redakce pochází z poč. 12. stol.) obsahuje vydání také varianty ze Zacharijova a Lobkovova parimejníku a různočtení řecké předlohy.


Druhý díl edice tohoto nejstaršího rukopisu slovanského parimejníku uspořádala a k vydání připravila Z. Ribarova pod názvem Grigorovičev parimejnik. II. Leksika. Index verborum. Práci o rozsahu 542 stran vydala Makedonska akademija na naukite i umetnostite (Skopje 2014); jejím obsahem jsou studie o lexiku památky (Z. Ribarova, E. Bláhová), rozsáhlý index verborum (339 stran), soupis základních heslových podob slov, retrográdní index, index řecko-staroslověnský, soupis zkratek a opravy prvního dílu zpracovala Z. Ribarova.


Psalterii Sinaitici pars nova. (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N).
Sub redactione F. V. Mareš ediderunt P. Fetková, Z. Hauptová, V. Konzal, L. Pacnerová, J. Švábová. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1997, ISBN 3700126611.

Edice nově nalezené části Sinajského žaltáře, jejíž součástí je také staroslověnsko-řecký index verborum. Text památky je vydán v transliteraci z hlaholice do cyrilice.


E. Bláhová - Z. Hauptová: Strumički (Makedonski) apostol. Kirilski spomenik od XIII vek. Skopje 1990.

Vydání církevněslovanského textu Apoštola podle cyrilského rukopisu sign. IX E (Národní muzeum v Praze – Sbírka P. J. Šafaříka).
Úvodní studie obsahuje rozbor hláskosloví, pravopisu a morfologie památky a stručné textologické zhodnocení. Vlastní edice (v cyrilici) je doplněna o různočtení dalších deseti paralelních textů a varianty řecké předlohy.


Překlady staroslověnských a církevněslovanských památek:


E. Bláhová - V. Konzal - Z. Hauptová: Písemnictví ruského středověku. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor z textů 11.–14. stol. Praha 1989. Druhé vydání pod názvem Ruská středověká literatura. Praha 2013.


E. Bláhová - Z. Hauptová - V. Konzal - I. Páclová: Byzantské legendy. Výběr textů ze IV.–XII. stol. Praha 1980. Druhé vydání bylo publikováno nakladatelstvím Mervart v roce 2007.


J. Vašica: Literární památky epochy velkomoravské (863–885). Praha 1996 (2. vyd.), 2014 (3. vyd.).


V. Bechyňová - Z. Hauptová: Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textů od X. do počátku XV. století. Praha 1982.


E. Bláhová - V. Konzal - A. Rogov: Staroslověnské legendy českého původu. (Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů). Praha 1978.27. 6. 2022