Slovanský ústav AV ČR – Archiv osobností SLÚ


† Nikolaj Petrovič Savický

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás 24. července 2018 opustil prom. fil. Nikolaj Petrovič Savický, CSc., náš dlouholetý kolega a spolupracovník, jenž své vědecké bádání zaměřoval na teoretickou synchronní lingvistiku i překladovou lexikografii. Jako vystudovaný rusista a ukrajinista se koncepčně i redakčně intenzivně podílel na velkých lexikografických projektech, jako byly Velký česko-ruský slovník, Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník a Rusko-česká elektronická slovníková databáze. V 90tých letech byl jedním z prvních vědců v Čechách, kdo ve svých studiích a v jím vedených grantových projektech systematicky zkoumal příliv nových slov do češtiny, ruštiny a ukrajinštiny, a zasloužil se tak o rozvoj oboru neologie a neografie. Byl spoluautorem Rusko-českého a česko-ruského slovníku neologizmůUkrajinsko-českého slovníku neologizmů, autorem řady teoretických lingvistických studií, jako spoluautor je podepsán i pod první česky psanou Mluvnicí současné ukrajinštiny.

Smuteční oznámení...

Odborný profil...

Nikolaj Petrovič Savický

† Emilie Bláhová


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v neděli 9. října 2016 ve věku 85 let navždy opustila naše drahá kolegyně Emilie Bláhová.

Emilie Bláhová patřila k vůdčím osobnostem české paleoslovenistiky. K hlavním oblastem jejího badatelského zájmu patřily nejrůznější aspekty staroslověnštiny, z nichž srdeční záležitost představovaly staroslověnské homilie. Těžištěm práce Emilie Bláhové ale byla staroslověnská lexikografie – autorsky se podílela na zpracování Slovníku jazyka staroslověnského, dále byla spoluautorkou Staroslověnského slovníku podle rukopisů 10.–11. století a jako vedoucí redaktorka dovedla k vydání celý první díl Řecko-staroslověnského indexu. V letech 2004–2010 zastávala také funkci vedoucí redaktorky časopisu Slavia.

Smuteční oznámení... (pdf)

Odborný profil...† Jiří Bečka


S velkým zármutkem oznamujeme, že nás 4. dubna 2014 opustil PhDr. Jiří Bečka, CSc.,
náš dlouholetý kolega a spolupracovník, jenž se odborně zabýval česko-polskými literárními vztahy ve 2. polovině 19. století a později také dějinami Slovanského ústavu do roku 1948. Kromě toho se systematicky věnoval bibliografické činnosti v oboru slovanských literatur. S jeho jménem navždy zůstane spojena rozsáhlá třídílná publikace Slavica v české řeči, zahrnující rozsáhlou bibliografii českých překladů literárních textů z literatur slovanských národů od nejstarších dob až do roku 1918.† Ljubov Běloševská


Ljubov Běloševská

S hlubokou lítostí sdělujeme, že dne 11. listopadu 2013 nás opustila Mgr. Ljubov Běloševská, naše drahá kolegyně a dlouholetá spolupracovnice, která se zasadila o zahájení komplexního a v českém prostředí ojedinělého výzkumu ruské emigrace v meziválečném Československu a jako autorka či editorka se zasloužila o vydání řady publikací věnovaných této problematice.

Nekrolog z pera moskevských spolupracovníků L. Běloševské je zpřístupněn na stránkách Domu ruského zaruběžja Aleksandra Solženicyna na této adrese.

Odborný profil...† Slavomír Wollman


Se zármutkem sdělujeme, že dne 27. ledna 2012 zemřel významný český literární vědec, slavista, komparatista PhDr. Slavomír Wollman, DrSc., dlouholetý hlavní redaktor časopisu Slavia a člen Českého i Mezinárodního komitétu slavistů, v posledních letech jeden z jeho devíti čestných členů.
Čest jeho památce!

Smuteční oznámení... (pdf)† Zoe Hauptová


S hlubokou lítostí sdělujeme, že dne 23. ledna 2012 zemřela přední česká paleoslovenistka, dlouholetá redaktorka Slovníku jazyka staroslověnského, vysokoškolská pedagožka, naše spolupracovnice a drahá kolegyně doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc.

Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 1. února 2012 ve 14°° hod. v kostele U Jákobova žebříku v Praze 8-Kobylisích.

Smuteční oznámení... (pdf)

Odborný profil...
15. 8. 2018