Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – ÚVOD


budova ústavu

Slovanský ústav Akademie věd ČR – budova ústavu

Aktuální informace


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupňuje ve zkušebním provozu rusko-českou elektronickou slovníkovou databázi na adrese
http://slovnik.slu.cas.cz.
Byla dokončena heslová část slovníku, a všechna písmena jsou tedy přístupná.

Ukrajinsko-český slovník neologizmů

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupňuje v elektronické podobě Ukrajinsko-český slovník neologizmů.
Zpřístupněný materiál byl původně shromažďován s cílem rozšířit a především aktualizovat dvoudílný Ukrajinsko-český slovník, vydaný v letech 1994–1996. Excerpce materiálu probíhala ve Slovanském ústavu od roku 1992 a zaměřila se na lexikum odrážející dynamické změny ukrajinské společnosti v posledních desetiletích. V ukrajinštině podobně jako v češtině se objevila nová slova ve sféře veřejné správy, národního hospodářství, velmi výrazně v oblasti počítačové techniky, elektroniky, reklamy, sportu aj. Často se jednalo o přejímky z cizích jazyků, mezi nimiž převládaly anglicizmy, příp. evropeizmy. Současně se do úzu dostávala dříve ve slovnících tabuizovaná slova popisující ukrajinskou národní etiketu, religiozitu či běžné společenské jevy předtotalitního období stejně jako výrazy pronikající z mládežnického, městského či dokonce kriminálního slangu.

Navštivte Facebook Slovanského ústavu

facebook SLÚ

na této adrese.


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 5. slovanský sborník povídkový.


Plánované akce


Workshop Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, 110 00 Praha 1) uskuteční workshop Staroslověnština v digitálním věku, jehož cílem bude prezentace dosažených výsledků digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu „GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny“ a porovnání způsobu jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Více na projektovém webu www.gorazd.org.

Konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

30. května–1. června 2018 proběhne v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1) již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Toto setkání pořádá Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Cílem konference je ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves a tentokrát i podstatných a přídavných jmen.

Pozvánka...   Přihláška...

Z naší činnosti


Z naší činnosti v roce 2018

Konference Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., ve dnech 5.–7. února 2018 konferenci na téma Proměny české slavistiky po roce 1989.
Cílem setkání bylo zmapovat tematické směřování slavistických oborů na různých slavistických pracovištích po roce 1989, představit transformaci slavistických oborů v České republice, ukázat metody i nová témata výzkumu a nastínit další vývoj.
Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, mezi čestné hosty patřili velvyslanec Slovinské republiky v ČR J.E. mag. Leon Marc, předseda Mezinárodního komitétu slavistů prof. Dr. Boško Suvajdžić z Bělehradu, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen Mezinárodního komitétu slavistů z Bratislavy a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Zdravice k výročí SLÚ AV ČR...

Program...


Z naší činnosti v minulých letech...Technické poznámky

Probíhá rekonstrukce webu do nové flexibilní podoby. Přinese zpřehlednění stránek a zlepší možnosti jejich zobrazení. Omluvte, že proměna probíhá postupně — děje se tak bez narušení funkčnosti webu.
Odborné profily nově ve formátu "prijmeni.html" — viz Zaměstnanci.

Na obranu před roboty, shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy, uvádíme na těchto stránkách místo kritického znaku @ zástupné znaky.

16.3.2018